Biển mẫu Báo cáo

Hướng dẫn phiếu tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động

- Mẫu Phiếu tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động tại doanh nghiệp:

Tải văn bản tại đây: MauPhieutukiemtra.doc

- Hướng dẫn phiếu tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động:

Tải văn bản Hướng dẫn tại đây: HD.pptx

Xem thêm

Hướng dẫn báo cáo chi trả tiền lương năm 2017, tiền thưởng Tết Nguyên đán năm 2018

                       Kính gửi:     
                                     - Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore;
                                     - Ban quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương;
                                     - Phòng Lao động-TBXH các huyện, thị xã, thành phố;
                                     - Các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.
           Thực hiện công văn số 258/QHLĐTL-TL ngày 27/11/2017 của Cục Quan hệ lao động và Tiền lương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc nắm tình hình tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ban quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương; Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh....
==============================================================================
Tải Công văn và Biểu mẫu tại đây: BieuMau.doc
 

Xem thêm
Biễu mẫu báo cáo tình hình lao động của địa phương năm 2017 (Huyện/thị)

Biễu mẫu báo cáo tình hình lao động của địa phương năm 2017 (Huyện/thị)

1.  Báo cáo kết quả tuyên truyền, vận động người lao động làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS hết hạn hợp đồng lao động phải về nước trong năm 2017 của địa phương (kèm theo danh sách do Trung tâm Lao động ngoài nước cấp).
2. Báo cáo tình hình sử dụng lao động giúp việc gia đình tại địa phương năm 2017 theo mẫu số 01.
3. Báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu tạo việc làm tăng thêm tại địa phương năm 2017 theo mẫu số 02.
4. Báo cáo về việc khai trình sử dụng lao động, tình hình thay đổi về lao động trong các doanh nghiệp tại địa phương năm 2017 theo mẫu số 03a, 04.
5. Báo cáo tình hình lao động nước ngoài năm 2017 tại địa phương theo mẫu số 05.
6. Báo cáo công tác an toàn - vệ sinh lao động của doanh nghiệp tại địa phương năm 2017 theo mẫu số 09
7. Báo cáo tai nạn lao động của người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động trên địa bàn theo mẫu số 10.
8. Báo cáo thông tin thị trường lao động năm 2017 theo mẫu số 11.

Xem thêm
Biểu mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động, tai nạn và an toàn vệ sinh lao động năm 2017 (Doanh Nghiệp)

Biểu mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động, tai nạn và an toàn vệ sinh lao động năm 2017 (Doanh Nghiệp)

1. Báo cáo tình hình sử dụng lao động
2. Báo cáo tình hình tai nạn lao động, an toàn vệ sinh lao động
3. Báo cáo tình hình thực hiện Bảo hiểm thất nghiệp
 

 

Xem thêm
Biểu mẫu Báo cáo về tình hình sử dụng lao động, lao động nước ngoài năm 2017 của các doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý Ban Quản lý KCN

Biểu mẫu Báo cáo về tình hình sử dụng lao động, lao động nước ngoài năm 2017 của các doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý Ban Quản lý KCN

1. Báo cáo về việc khai trình sử dụng lao động, tình hình thay đổi về lao động của các doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý theo mẫu số 03a, 04.
2. Báo cáo tình hình lao động nước ngoài của các doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý theo mẫu số 05a.
3. Báo cáo công tác an toàn - vệ sinh lao động của các doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý theo mẫu số 09.

Xem thêm