Biểu mẫu Báo cáo về tình hình sử dụng lao động, lao động nước ngoài năm 2017 của các doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý Ban Quản lý KCN

 Kính gửi:                                                                                          
- Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore;
   - Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương.
                             
        Thực hiện Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29/8/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm;
       Để có cơ sở tổng hợp báo cáo Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân tỉnh đúng thời gian quy định về tình hình sử dụng lao động, lao động nước ngoài 6 tháng đầu năm 2018 của các doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore và Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương,
       Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore và Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương tổng hợp, báo cáo tình hình sử dụng lao động tại các doanh nghiệp như sau:
1. Báo cáo về việc khai trình sử dụng lao động, tình hình thay đổi về lao động của các doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý theo Mẫu số 03a; Mẫu số 06 Mẫu số 08: Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP.
2. Báo cáo tình hình lao động nước ngoài của các doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý theo Mẫu số 15: Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.
       Báo cáo bằng văn bản gửi về Sở trước ngày 05/6/2018 đồng thời gửi bản mềm qua địa chỉ Email phongvieclam.sldbd@gmail.com,
       Sở Lao động - Thương binh và Xã hội rất mong sự phối hợp của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương, Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp báo cáo kịp thời theo quy định./.
Tải Công văn tại Đây: 1536-VL_ATLD.pdf
Tải Biểu mẫu tại Đây: Bieumau03.doc