Biểu mẫu Thanh tra

Hướng dẫn phiếu tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động

- Mẫu Phiếu tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động tại doanh nghiệp:

Tải văn bản tại đây: MauPhieutukiemtra.doc

- Hướng dẫn phiếu tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động:

Tải văn bản Hướng dẫn tại đây: HD.pptx

Xem thêm