Biểu mẫu Việc làm - ATLĐ

Biễu mẫu báo cáo tình hình lao động của địa phương năm 2017 (Huyện/thị)

Biễu mẫu báo cáo tình hình lao động của địa phương năm 2017 (Huyện/thị)

1.  Báo cáo kết quả tuyên truyền, vận động người lao động làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS hết hạn hợp đồng lao động phải về nước trong năm 2017 của địa phương (kèm theo danh sách do Trung tâm Lao động ngoài nước cấp).
2. Báo cáo tình hình sử dụng lao động giúp việc gia đình tại địa phương năm 2017 theo mẫu số 01.
3. Báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu tạo việc làm tăng thêm tại địa phương năm 2017 theo mẫu số 02.
4. Báo cáo về việc khai trình sử dụng lao động, tình hình thay đổi về lao động trong các doanh nghiệp tại địa phương năm 2017 theo mẫu số 03a, 04.
5. Báo cáo tình hình lao động nước ngoài năm 2017 tại địa phương theo mẫu số 05.
6. Báo cáo công tác an toàn - vệ sinh lao động của doanh nghiệp tại địa phương năm 2017 theo mẫu số 09
7. Báo cáo tai nạn lao động của người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động trên địa bàn theo mẫu số 10.
8. Báo cáo thông tin thị trường lao động năm 2017 theo mẫu số 11.

Xem thêm
Biểu mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động, tai nạn và an toàn vệ sinh lao động năm 2017 (Doanh Nghiệp)

Biểu mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động, tai nạn và an toàn vệ sinh lao động năm 2017 (Doanh Nghiệp)

1. Báo cáo tình hình sử dụng lao động
2. Báo cáo tình hình tai nạn lao động, an toàn vệ sinh lao động
3. Báo cáo tình hình thực hiện Bảo hiểm thất nghiệp
 

 

Xem thêm
Biểu mẫu Báo cáo về tình hình sử dụng lao động, lao động nước ngoài năm 2017 của các doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý Ban Quản lý KCN

Biểu mẫu Báo cáo về tình hình sử dụng lao động, lao động nước ngoài năm 2017 của các doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý Ban Quản lý KCN

1. Báo cáo về việc khai trình sử dụng lao động, tình hình thay đổi về lao động của các doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý theo mẫu số 03a, 04.
2. Báo cáo tình hình lao động nước ngoài của các doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý theo mẫu số 05a.
3. Báo cáo công tác an toàn - vệ sinh lao động của các doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý theo mẫu số 09.

Xem thêm