HD Tiền lương - BHXH

Hướng dẫn nghị định 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018

Căn cứ Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng năm 2019 trong các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân, cơ quan và tổ chức (gọi chung là doanh nghiệp) hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Dương có thuê mướn lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Xem thêm

Công văn hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng năm 2018

Kính gửi:    
  - Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương;
  - Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore;
  - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
  - Các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.
Công văn hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng năm 2018
Tải Công văn tại đây: CongVanHD.pdf

Xem thêm