HD Tiền lương - BHXH

Công văn hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng năm 2018

Kính gửi:    
  - Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương;
  - Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore;
  - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
  - Các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.
Công văn hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng năm 2018
Tải Công văn tại đây: CongVanHD.pdf

Xem thêm