ISO

Kế hoạch áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 năm 2018 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương

Kế hoạch số 4210/KH-SLĐTBXH ngày 27/12/2017 về việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 năm 2018 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội  tỉnh Bình Dương
Tải Kế hoạch tại đây: kh-2017(1).pdf

Xem thêm

Quyết định 1479/QĐ-SLĐTBXH Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Quyết định 1479/QĐ-SLĐTBXH Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng  phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 Các lĩnh vực hoạt động của Sở Lao động - Thương binh  và Xã hội tỉnh Bình Dương
Tải văn bản tại đây: CongBoISO.pdf

 

Xem thêm