"Ngày Pháp luật" về công tác cải cách hành chính

        Phát huy tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bô, công chức, viên chức, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ, tạo sự chuyển biến trong ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật, được sự  quan tâm và nhận thức của toàn xã hội về mục đích, ý nghĩa của Ngày pháp luật Việt Nam, nêu cao tinh thần thượng tôn pháp luật, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng công tác phổ biến pháp luật trong toàn ngành; theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về  tổ chức triển khai " Ngày Pháp luật" với mục đích giúp công chức, viên chức, người lao động nắm bắt những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước,
       Sáng ngày 21-8-2018, tại Hội trường Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức triển khai một số nội dung về công tác cải cách hành chính cho toàn thể cán bộ, công chức khối Văn phòng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội
       Tại hội nghị, báo cáo viên đã giới thiệu các nội dung như: Tổng quan về cải cách hành chính, kiểm soát TTHC; những điểm mới trong quy định pháp luật về cải cách hành chính; hướng dẫn công bố, công khai TTHC; Cải cách tổ chức, bộ máy hành chính nhà nước; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Hiện đại hóa nền hành chính nhà nước…
        Thông qua Ngày pháp luật đã giúp cho toàn thể cán bộ, công chức thực hiện tốt công tác cải cách hành chính,  nhiệm vụ kiểm soát TTHC nâng cao kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ; phát huy tính chủ động, thống nhất, đồng bộ, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách TTHC tại cơ quan, đơn vị mình; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương.