Tìm thấy: 7 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
42/2015/TT-BLĐTBXH Thông tư 42/2015/TT-BLĐTBXH quy định về đào tạo trình độ sơ cấp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành 20/10/2015
47/2016/TT-BLĐTBXH Thông tư 47/2016/TT-BLĐTBXH quy định về Điều lệ trường trung cấp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành 28/12/2016
76/NQ-CP Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 3/9/2016 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2016 03/09/2016
143/2016/NĐ-CP Nghị định 143/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp 14/10/2016
57/2015/TT-BLĐTBXH Thông tư 57/2015/TT-BLĐTBXH Quy định về Điều lệ trung tâm giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành 25/12/2015
48/2015/NĐ-CP Nghị định 48/2015/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp 15/05/2015
74/2014/QH13 Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014 27/11/2014