Tìm thấy: 20 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
54/2015/TT-BLĐTBXH Thông tư 54/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động... 16/12/2015
27/2016/TT-BLĐTBXH Thông tư 27/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm... 01/09/2016
52/2016/NĐ-CP Nghị định 52/2016/NĐ-CP Quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ 13/06/2016
05/2015/NĐ-CP Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động 12/01/2015
01/2014/TT-BLĐTBXH Thông tư 01/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 55/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động 08/01/2014
12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT Hướng dẫn việc khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Y tế 21/05/2012
40/2016/TT-BLĐTBXH Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn một số điều của Nghị định 11/2016/NĐ-CP về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 25/10/2016
11/2016/NĐ-CP Nghị định 11/2016/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 03/02/2016
52/2014/NĐ-CP Nghị định 52/2014/NĐ-CP quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm 23/05/2014
68/2014/QH13 Luật Doanh nghiệp 2014 26/11/2014
10/2012/QH13 Bộ Luật lao động 2012 18/06/2012
28/2015/TT-BLĐTBXH Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định 28/2015/NĐ-CP 31/07/2015
28/2015/NĐ-CP Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp 12/03/2015
38/2013/QH13 Luật việc làm 2013 16/11/2013
26/2017/TT-BLĐTBXH Thông tư 26/2017/TT-BLĐTBXH về quy định và hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành 20/09/2017
37/2016/NĐ-CP Nghị định 37/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc 15/05/2016
19/2017/TT-BLĐTBXH Thông tư 19/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành... 03/07/2017
06/2014/TT-BLĐTBXH Thông tư 06/2014/TT-BLĐTBXH quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị,... 06/03/2014
45/2013/NĐ-CP Nghị định 45/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động 10/05/2013
44/2016/NĐ-CP Nghị định 44/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động... 15/05/2016