Tìm thấy: 5 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
14/2012/TTLT-BLĐTBXH-BCA hướng dẫn chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh và đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh 06/06/2012
135/2004/NĐ-CP Nghị định 135/2004/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh... 10/06/2004
35/2013/TT-BLĐTBXH Thông tư 35/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 09/2013/NĐ-CP về Luật Phòng, chống mua bán người do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành 30/12/2013
09/2013/NĐ-CP Nghị định 09/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống mua bán người 11/01/2013
66/2011/QH12 Luật phòng, chống mua bán người năm 2011 29/03/2011