Thứ sáu, 28/12/2018, 15:23 (GMT+7)
(0274) 3822.463
Biểu mẫu báo cáo
Thứ 3, Ngày 28/11/2017, 03:55
Biễu mẫu báo cáo tình hình lao động của địa phương 6 tháng đầu 2018 (Huyện/thị)
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
28/11/2017
1. Báo cáo tình hình sử dụng lao động giúp việc gia đình tại địa phương 6 tháng đầu năm 2018 theo Phụ lục VII Thông tư số 19/2014/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
2. Báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu tạo việc làm tăng thêm tại địa phương 6 tháng đầu năm 2018 theo mẫu số 02 Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
3. Tổng hợp báo cáo về việc khai trình sử dụng lao động, tình hình thay đổi về lao động, báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài, tai nạn lao động và an toàn vệ sinh lao động 6 tháng đầu năm 2018 trong các doanh nghiệp tại địa phương.
3.1. Báo cáo về việc khai trình sử dụng lao động, tình hình thay đổi về lao động của các doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý theo Mẫu số 03a; Mẫu số 06 Mẫu số 08: Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP.
3.2. Báo cáo tình hình lao động nước ngoài của các doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý theo Mẫu số 15: Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.
3.3. Báo cáo tình hình tai nạn lao động 6 tháng đầu năm 2018 theo quy định Phụ lục XII mẫu báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động cấp cơ sở 6 tháng đầu năm 2018 (theo Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ).
3.4. Tổng hợp tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng liên quan đến người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động xảy ra trên địa bàn theo Phụ lục XVI mẫu báo cáo tai nạn lao động của người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động trên địa bàn (Kèm theo Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ)
Tải Công văn tại đây: 1535-VL_ATLD.pdf
Tải biểu mẫu tại đây: BieuMau01.doc
Kính gửi: UBND các huyện, thị xã, thành phố.
            
           Thực hiện Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động; Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2007 về việc hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Thông tư số 19/2014/TT-BLĐTBXH ngày 15/08/2014 về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động là người giúp việc gia đình; Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29/8/2014 về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Bộ luật lao động về việc làm; Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15/05/2016 quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh; Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
Để có cơ sở tổng hợp báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân tỉnh đúng thời gian quy định về báo cáo tình hình lao động của địa phương 6 tháng đầu 2018 của địa phương. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng Lao động - TBXH các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp báo cáo như sau:
1. Báo cáo tình hình sử dụng lao động giúp việc gia đình tại địa phương 6 tháng đầu năm 2018 theo Phụ lục VII Thông tư số 19/2014/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
2. Báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu tạo việc làm tăng thêm tại địa phương 6 tháng đầu năm 2018 theo mẫu số 02 Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
3. Tổng hợp báo cáo về việc khai trình sử dụng lao động, tình hình thay đổi về lao động, báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài, tai nạn lao động và an toàn vệ sinh lao động 6 tháng đầu năm 2018 trong các doanh nghiệp tại địa phương.
3.1. Báo cáo về việc khai trình sử dụng lao động, tình hình thay đổi về lao động của các doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý theo Mẫu số 03a; Mẫu số 06 Mẫu số 08: Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP.
3.2. Báo cáo tình hình lao động nước ngoài của các doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý theo Mẫu số 15: Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.
3.3. Báo cáo tình hình tai nạn lao động 6 tháng đầu năm 2018 theo quy định Phụ lục XII mẫu báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động cấp cơ sở 6 tháng đầu năm 2018 (theo Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ).
3.4. Tổng hợp tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng liên quan đến người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động xảy ra trên địa bàn theo Phụ lục XVI mẫu báo cáo tai nạn lao động của người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động trên địa bàn (Kèm theo Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ)
 (Biểu mẫu quy định tại website của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh: http://soldtbxh.binhduong.gov.vn)
Báo cáo bằng văn bản gửi về Sở trước ngày 05/6/2018  Đồng thời gửi qua địa chỉ mail: phongvieclam.sldbd@gmail.com.
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội rất mong sự phối hợp của các UBND các huyện, thị xã, thành phố.
 Trân trọng!
Tải Công văn tại đây: Tải về 1535-VL_ATLD.pdf
Tải biểu mẫu tại đây: Tải về BieuMau01.doc
Lượt người xem:  Views:   8524
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video