Thứ sáu, 28/12/2018, 15:23 (GMT+7)
(0274) 3822.463
Thông tin tuyên truyền
Thứ 2, Ngày 24/02/2020, 14:00
Kế hoạch truyền thông hoạt động cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính; công nghệ thông tin, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
24/02/2020

​===========

KẾ HOẠCH

Truyền thông hoạt động cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính;

công nghệ thông tin, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2020

 


Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Thực hiện Quyết định số 116/QĐ-UNBD ngày 14/01/2020; Quyết định số 243/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh về phê duyệt Kế hoạch truyền thông hoạt động cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2020, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng những nội dung như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

          1. Mục đích

- Triển khai có hiệu quả và đưa công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoạt động thường xuyên, ổn định và nề nếp. Nâng cao trách nhiệm của các phòng, đơn vị trong việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ của công tác kiểm soát thủ tục hành chính: tuân thủ việc lấy ý kiến góp ý của cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính trước khi công bố; thực hiện tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân hiệu quả, đúng quy định; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố, công khai thủ tục hành chính theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

- Thực hiện tốt việc cập nhật, đăng tải các quyết định công bố thủ tục hành chính lên Trang Thông tin điện tử của Sở, Trang Dịch vụ hành chính công trực tuyến của Sở, niêm yết tại trụ sở cơ quan.

- Công khai, minh bạch về thủ tục hành chính nhằm đảm bảo các điều kiện cho cá nhân, tổ chức tiếp cận và giám sát việc thực hiện TTHC; đảm bảo tham gia ý kiến, phản ánh của cá nhân, tổ chức đối với quy định hành chính hiện hành.

- Rà soát, phát hiện sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các quy định về TTHC không cần thiết, không phù hợp.

2. Yêu cầu

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh công bố thường xuyên các thủ tục hành chính thuộc thầm quyền giải quyết của 03 cấp chính quyền.

- Kịp thời tiếp nhận và giải quyết theo thẩm quyền các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về các quy định hành chính; thực hiện việc cắt giảm thời gian giải quyết đối với các thủ tục hành chính

- Thực hiện rà soát, đánh giá để kiến nghị việc đơn giản hóa, sửa đổi, bổ sung những quy định thủ tục hành chính không còn phù hợp, gây khó khăn, cản trở cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân.

- Công khai, minh bạch các thông tin về thủ tục hành chính giúp cá nhân và tổ chức dễ tiếp cận, đảm bảo các thủ tục hành chính được giám sát thực hiện.

- Mỗi công chức, viên chức luôn chủ động trong công việc chuyên môn, căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật thực hiện thống kê, rà soát, cập nhật TTHC theo đúng quy định để tham mưu UBND tỉnh ký phê duyệt TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo đúng quy định.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG CẢI CÁCH, KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

STTNội dungĐơn vị thực hiệnĐơn vị phối hợpThời gian thực hiệnKết quả thực hiện
I. Công tác hoàn thiện thể chế và chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ
1Xây dựng lồng ghép kế hoạch  truyền thông cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính; công nghệ thông tin; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chínhVăn phòng sởCác phòng chuyên môn, Trung tâm dịch vụ việc làm.Tháng 2/2019Kế hoạch
2Xây dựng các Kế hoạch theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Văn phòng SởCác phòng chuyên mônTháng 01/2020Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh
II.  Công tác Kiểm soát TTHC
1Kịp thời cập nhật các Quyết định của Bộ Lao động – TBXH về viêc công bố bộ TTHC, văn bản QPPL có quy định về TTHC, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các TTHC trình thuộc lĩnh của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội Chủ tịch UBND tỉnh công bố.

- Các phòng chuyên môn; Trung tâm dịch vụ việc làm.

- Văn phòng UBND tỉnh

Văn phòng SởThường xuyên

- Văn bản đề nghị kiểm soát chất lượng dự thảo Quyết định công bố;

- Dự thảo: Tờ trình ban hành Quyết định công bố; Quyết định công bố kèm theo TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết.

2Đăng tải TTHC trên cổng thông tin giao diện của Sở.Văn phòng SởCác phòng chuyên mônThường xuyênBộ TTHC đã được Chủ tịch UBND công bố
3Thực hiện công khai, niêm yết bộ TTHC. Văn phòng SởCác phòng chuyên môn, Trung tâm dịch vụ việc làm.Thường xuyênCông khai đầy đủ, rõ ràng theo đúng quy định
4Kiện toàn hệ thống cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính Văn phòng SởVăn phòng UBND tỉnhNăm 2020Quyết định
5Tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về cải cách, hoạt động kiểm soát TTHC, công nghệ thông tin và thực hiện cơ chế một cửa một cửa liên thông trong giải quyết TTHC cho công chức địa bàn tỉnh.Văn phòng UBND tỉnhVăn phòng SởNăm 2020Hội nghị
III. Tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.
1Thực hiện công khai thông tin về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với quy định hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.Các phòng chuyên môn; Trung tâm dịch vụ việc làm.Văn phòng sởThường xuyênNiêm yết tại Bộ phận 01 cửa
2Phối hợp với các phòng chuyên môn tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.Văn phòng sởCác phòng chuyên môn; Trung tâm dịch vụ việc làm.Thường xuyênVăn bản kiến nghị, báo cáo kết quả kiểm tra, giải quyết
3Phân công công chức thường xuyên theo dõi, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân,  tổ chức; đề xuất trả lời hoặc báo cáo lãnh đạo Sở chỉ đạo cho các phòng chuyên môn trả lời phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức.Văn phòng sở

Các phòng chuyên môn;

Trung tâm dịch vụ việc làm.

 

Thường xuyênVăn bản phản ánh, kiến nghị
4Tổng hợp báo cáo kết quả tiếp nhận, xử lý những ý kiến kiến nghị, phản ảnh về thực hiện TTHC (nếu có)Văn phòng Sở

Các phòng chuyên môn;

Trung tâm dịch vụ việc làm.

 

Năm 2020Báo cáo
IV. Truyền thông hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính
1Phổ biến tuyên truyền về công tác CCHC, hoạt động kiểm soát TTHC.

Văn

phòng Sở

Các phòng chuyên môn; Trung tâm dịch vụ việc làm.Thường xuyênLồng ghép trong sinh hoạt
2Công bố, niêm yết công khai, đầy đủ các thủ tục hành chính trên công thông tin điện tử  tỉnh và trang website của Sở, Trung tâm dịch vụ việc làm

Văn

phòng Sở

Các phòng chuyên môn;

Trung tâm dịch vụ việc làm.

 

Thường xuyênBộ TTHC
V. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC
1Ban hành Quyết định về cử cán bộ công chức tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại SởVăn phòng SởCác phòng chuyên mônTháng 01/2020Quyết định
2Ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Văn phòng SởCác phòng chuyên mônQuý I/2020Quyết định
3Tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thôngUBND tỉnhVăn phòng SởNăm 2020Các lớp bồi dưỡng
4Thu phí, lệ phí và trả kết quả tập trung tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. UBND tỉnhVăn phòng SởNăm 2020Kế hoạch của UBND tỉnh
VI. Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC
1Tiếp tục thực hiện vận hành hệ thống phần mềm một cửa điện tử tập trung, Cổng dịch vụ công của tỉnh đảm bảo kết nối, liên thông Cổng dịch vụ công quốc giaUBND tỉnhVăn phòng Sở Năm 2020Hệ thống phần mềm một cửa điện tử hoạt động hiệu quả  đảm bảo kết nối, liên thông Cổng dịch vụ công quốc gia
2Thực hiện cập nhật thông tin TTHC trên cổng dịch vụ công của tỉnh và cập nhật quy trình tiếp nhận, luân chuyển, trả kết quả TTHC tại phần mềm cửa điện tử tỉnh.Văn phòng SởUBND tỉnhNăm 2020Thông tin TTHC trên cổng dịch vụ công của tỉnh
VII. Các nhiệm vụ khác có liên quan
1Phối hợp việc kiểm tra công tác cải, kiểm soát thủ tục  hành chínhVăn phòng SởCác phòng chuyên môn, đơn vịNăm 2020Kết quả thực hiện
2Phối hợp thực hiện Sơ kết Kế hoạch số 6328/KH-UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án "Đề án thực hiện liên thông TTHC: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng phí/ hưởng mai táng phí" trên địa bàn tỉnh Bình DươngUBND tỉnhVăn phòng Sở, phòng NCCNăm 2020Hội nghị
VIII. Thực hiện chế độ báo cáo
1Tổng hợp báo cáo định kỳ về cải cách, kiểm soát THHC; công nghệ thông tin  và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2020Văn phòng sởCác phòng chuyên môn; Trung tâm dịch vụ việc làmNăm 2020Định kỳ 03 tháng 01 lần
2Báo cáo chuyên đề hoặc đột xuấtVăn phòng Sở

Các phòng chuyên môn, Trung tâm dịch vụ việc làm.

 

Theo yêu cầuBáo cáo

 

​ 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Văn phòng sở

- Tổ chức triển khai Kế hoạch truyền thông hoạt động cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính; công nghệ thông tin, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của ngành năm 2020;

- Có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các phòng chuyên môn, Trung tâm dịch vụ việc làm triển khai nội dung kế hoạch theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng hiệu quả, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh trong việc thẩm định, góp ý dự thảo TTHC trước khi trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố;

- Tham mưu giúp lãnh đạo Sở về công tác kiểm soát TTHC, cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn do Văn phòng UBND tỉnh tổ chức về nghiệp vụ kiểm soát TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

- Tổng hợp báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện định kỳ hoặc yêu cầu đột xuất gửi Văn phòng UBND tỉnh theo quy định.

2. Các phòng chuyên môn, Trung tâm dịch vụ việc làm.

- Theo chức năng, nhiệm vụ được phân công căn cứ vào Kế hoạch này tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính có liên quan đến lĩnh vực của phòng, đơn vị mình; đồng thời tích cực phối hợp với Văn phòng Sở trong việc thực hiện các nội dung có liên quan.

- Chủ động tham mưu, đề xuất đơn giản hóa các thủ tục hành chính trên cơ sở Bộ thủ tục hành chính đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố.

- Báo cáo kết quả thực hiện định kỳ hằng quý trước ngày 10/3; ngày 10/6; ngày 10/9 và ngày 10/12.

Trên đây là Kế hoạch hoạt động truyền thông cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính; công nghệ thông tin, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2020./.

Tải toàn văn KH:  Tải về 569-KH.signed.pdf

Lượt người xem:  Views:   1
Chia sẻ:
Share:
Ảnh
Video