Thứ sáu, 28/12/2018, 15:23 (GMT+7)
(0274) 3822.463
Thông tin tuyên truyền
Thứ 6, Ngày 23/02/2024, 11:00
Kế hoạch Kiểm tra, rà soát và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2024
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
23/02/2024

​Kế hoạch 1919​/KH-SLĐTBXH Kiểm tra, rà soát và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 

KẾ HOẠCH

Kiểm tra, rà soát và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2024

 

Thực hiện Kế hoạch số 581/KH-UBND ngày 02/02/2024 của UBND tỉnh về việc kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2024, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch kiểm tra, rà soát và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát và xử lý văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), kịp thời phát hiện và kiến nghị xử lý đối với các văn bản trái pháp luật, có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành của cơ quan nhà nước cấp trên.

- Đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước ở địa phương.

- Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, rà soát, xử lý theo thẩm quyền và tự kiểm tra, xử lý văn bản QPPL theo quy định, từng bước đưa công tác kiểm tra rà soát văn bản quy phạm pháp luật đi vào nề nếp.

2. Yêu cầu

- Công tác kiểm tra, rà soát và xử lý văn bản QPPL phải bám sát các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020), Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ (được sửa đổi bổ sung bằng Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020) và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Công tác kiểm tra, rà soát và xử lý văn bản QPPL phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, kịp thời, đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và nội dung theo quy định.

- Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, thời hạn thực hiện. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ và phân công rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong triển khai các nhiệm vụ về kiểm tra, rà soát và xử lý văn bản QPPL.

II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN.

1. Công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

a) Về tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

- Nội dung công việc: Thực hiện tự kiểm tra 100% các văn bản QPPL do Ủy ban nhân tỉnh ban hành trong năm ngay sau khi văn bản được ban hành.

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Sở, Các phòng chuyên môn.

- Thời gian thực hiện: năm 2024.

b) Về kiểm tra văn bản theo thẩm quyền

- Thực hiện kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Điều 114 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Sở, Các phòng chuyên môn.

- Thời gian thực hiện: năm 2024.

c) Công tác xử lý văn bản qua kiểm tra

- Kịp thời xử lý hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý các văn bản QPPL HĐND, UBND tỉnh có nội dung chưa phù hợp với quy định của pháp luật thông qua kiểm tra phát hiện hoặc khi nhận được thông báo kiểm tra văn bản của cơ quan có thẩm quyền.

- Theo dõi, đôn đốc các phòng chuyên môn xử lý kịp thời, triệt để đối với những văn bản có dấu hiệu trái pháp luật đã được thông báo.

- Tham mưu, kiến nghị xử lý kịp thời, triệt để đối với trường hợp cơ quan ban hành xử lý không triệt để, không đúng quy định.

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Sở, Các phòng chuyên môn.

- Thời gian thực hiện: năm 2024.

2. Công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật

a) Rà soát thường xuyên theo văn bản làm căn cứ pháp lý

- Nội dung công việc: Thực hiện rà soát thường xuyên các văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh ngay sau khi văn bản làm căn cứ pháp lý để rà soát được ban hành hoặc tình hình kinh tế - xã hội liên quan đến đối tượng, phạm vi điều chỉnh của văn bản có sự thay đổi làm cho nội dung của văn bản không còn phù hợp.

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Sở, Các phòng chuyên môn.

- Thời gian thực hiện: năm 2024.

b) Rà soát theo chuyên đề, lĩnh vực

- Thực hiện việc rà soát các văn bản QPPL của Trung ương, HĐND tỉnh, UBND tỉnh theo chuyên đề, lĩnh vực.

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Sở, Các phòng chuyên môn.

- Thời gian thực hiện: năm 2024.

c) Xử lý kết quả rà soát văn bản QPPL

Căn cứ vào kết quả rà soát, các phòng chuyên môn phối hợp với Văn phòng Sở kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý (sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ) văn bản QPPL của đơn vị tham mưu ban hành không còn phù hợp với tình hình của địa phương. 

d) Lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần.

Rà soát lập danh mục các văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực của HĐND, UBND tỉnh đã hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ tính đến ngày 31/12 hằng năm để thực hiện việc công bố theo quy định của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung năm 2020).

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Sở, Các phòng chuyên môn.

- Thời gian thực hiện: năm 2024.

3. Công tác hướng dẫn nghiệp vụ và kiểm tra cơ sở

Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản QPPL do Sở Tư pháp tổ chức.

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Sở thực hiện theo Kế hoạch của Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: năm 2024.

4. Công tác rà soát văn bản quy phạm hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2024.

- Rà soát lập danh mục các văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực của HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành đã hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần để thực hiện công bố theo quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (sửa đổi bổ sung năm 2020).

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Sở, Các phòng chuyên môn.

- Thời gian thực hiện: năm 2024.

5. Công tác báo cáo, thống kê

Thực hiện báo cáo năm 2024 về công tác tự kiểm tra, rà soát và xử lý văn bản quy phạm pháp luật gửi về Sở Tư pháp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Sở

- Theo dõi, đôn đốc các Phòng chuyên môn trong công tác tự kiểm tra, rà soát văn bản QPPL do HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực của ngành mình quản lý.

- Báo cáo năm kết quả kiểm tra, rà soát và xử lý văn bản QPPL về Sở Tư pháp.

2. Các phòng chuyên môn

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung của Kế hoạch này.

- Tổ chức tự kiểm tra, rà soát đối với văn bản QPPL do phòng tham mưu, kịp thời phát hiện các văn bản hết hiệu lực, văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế cho phù hợp.

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra, rà soát và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội./.

Tải KH tại đây:  Tải về SO 1919 KE HOACH KIEM TRA RA SOAT, XU LY VAN BAN QUY PHAM PHAP LUAT 2024.pdf

Lượt người xem:  Views:   1
Chia sẻ:
Share:
Ảnh
Video