Thứ sáu, 28/12/2018, 15:23 (GMT+7)
(0274) 3822.463
Thông tin tuyên truyền
Thứ 6, Ngày 23/02/2024, 11:00
Kế hoạch Triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2024
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
23/02/2024

​Kế hoạch Triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2024

KẾ HOẠCH

Triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2024​


Thực hiện Quyết định số 175/QĐ-HĐPHPBGDPL ngày 16/02/2024 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024; Kế hoạch số 595/KH-UBND ngày 05/02/2024 của UBND tỉnh về công tác Phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; tủ sách pháp luật năm 2024, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện có chất lượng, hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đối với công tác phổ biến giáo dục pháp luật, Luật Phổ biến giáo dục pháp luật. Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư vê tăng cường sự lãnh đạo của đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân.

- Nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho công chức, viên chức, lao
động, đảm bảo 100% văn bản pháp luật mới được phổ biến đến công chức, viên
chức, người lao động. Tuyên truyên các chính sách pháp luật về lĩnh vực lao động,
người có công và xã hội đến nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp. Từ đó xây dựng ý
thức sống và làm việc theo pháp luật trong công chức, viên chức, người lao động
tại cơ quan, đơn vị và của nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Tuyên truyền pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm thiết thực, chất lượng, hiệu quả; lồng ghép tuyên  truyền pháp luật với hoạt động xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; gắn những vấn đề dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận trong công tác tuyên truyền.

- Tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động; ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật của công chức, viên chức; chú trọng nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật; nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật cho các đối tượng trên địa bàn quản lý, góp phần đưa pháp luật vào cuộc sống, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với hoạt động chuyển đổi số, từng bước đổi mới công tác phổ biến giáo dục pháp luật nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

- Nâng cao vai trò trách nhiệm, sự phối hợp của các Sở, ban, ngành, địa phương trong quá trình tổ chức công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật lao động cho người lao động và người sử dụng lao động.

2. Yêu cầu

- Bám sát Chương trình, Kế hoạch, Đề án của Chính phủ, Thủ tướng Chính
phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh về công tác phổ biến giáo
dục pháp luật gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị.

- Nội dung, hình thức phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực và nhu cầu xã hội, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm thực chất, hiệu quả, hướng mạnh đến cơ sở; xác định rõ trách nhiệm, đảm bảo đúng tiến độ theo yêu cầu của nhiệm vụ.

- Ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật. 

II. CÁC NỘI DUNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

- Tiếp tục thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Hiến pháp năm 2013, các Luật, pháp lệnh, văn bản mới có hiệu lực thi hành trong năm 2024. Các quy định liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, trọng tâm là nội dung chính sách, quy định mới trong văn bản; vấn đề khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; cải thiện môi trường sản xuất kinh doanh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, khiếu nại, tố cáo, cải cách hành chính,... cho công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý và nhân dân.

- Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, lợi ích của việc chấp hành pháp luật, hậu quả của việc không chấp hành và vi phạm pháp luật, nâng cao ý thức của người dân; tăng cường tuyên truyền Luật An ninh mạng để người dân nâng cao ý thức trong việc đăng tải các thông tin lên mạng xã hội; tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế liên quan đến người dân, doanh nghiệp.

Việc triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tập trung vào những nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả Luật Phổ biến giáo dục pháp luật
năm 2012 và các văn bản hương dẫn thi hành; các văn bản Luật mới ban hành;
Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ
thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong
công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW trên Trang thông tin điện tử.

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Sở, các phòng chuyên môn.

- Thời gian thực hiện: năm 2024.

2. Đẩy mạnh truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội thông qua việc xây dựng dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) và Luật Việc làm (sửa đổi) gắn với Đề án "Tăng cường truyền thông dự thảo chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027".  

- Đơn vị thực hiện: Phòng Chính sách lao động.

- Thời gian thực hiện: năm 2024.

3. Phổ biến giáo dục pháp luật cho nhóm đối tượng đặc thù về chính sách bảo trợ xã hội, người có công, trẻ em- bình đẳng giới, phòng, chống tệ nạn xã hội như:

- Tuyên truyền các chính sách đối với người khuyết tật, tâm thần, hộ gia đình có người khuyết tật, tâm thần; công ước liên hiệp quốc về người khuyết tật.

- Phổ biến các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

- Phổ biến các chính sách về giảm nghèo; Đề án về bảo trợ xã hội; các chuyên đề về công tác xã hội.

- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công trẻ em cấp huyện, xã và cộng tác viên khu ấp các Chương trình Phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em, bảo vệ trẻ em, phòng ngừa giảm thiểu lao động trẻ em, Chương trình hành động vì trẻ em.

- Tổ chức tập huấn chuyên đề về bảo vệ chăm sóc trẻ em cho các bậc cha mẹ người chăm sóc trẻ em cho giáo viên, quản lý giáo dục trẻ em tại các xã, phường, thị trấn; Tuyên truyền chương trình Bình đẳng giới và Chương trình Phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

- Tuyên truyền, phổ biến giáo duc pháp luật về cai nghiện ma túy; những tác hại của tệ nạn ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cho người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang, cơ nhỡ đã được đưa vào cơ sở trợ giúp xã hội.

- Triển khai theo Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân".

- Đơn vị thực hiện: Các phòng chuyên môn.

- Thời gian thực hiện: năm 2024.

4. Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động đáp ứng yêu cầu thực thi các cam kết quốc tế về lao động giai đoạn 2023-2030 theo Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 17/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

- Đơn vị thực hiện: phòng Chính sách lao động.

- Thời gian thực hiện: năm 2024.

5. Tiếp thục triển khai công tác "Tuyên truyên, phổ biến giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022-2027" tại Quyết định số 1260/QĐ-TTg ngày 19/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

- Đơn vị thực hiện: phòng Giáo dục nghề nghiệp.

- Thời gian thực hiện: năm 2024.

6. Lồng ghép tuyên truyên, phổ biến giáo dục pháp luật các văn bản Luật, Nghị định của Chính phủ, Thông tư ban hành trong năm 2023, 2024; Nghị quyết của HĐND, Quyết định của UBND tỉnh mới được ban hành, tập trung vào các nội dung trọng điểm và được dư luận quan tâm như: Bộ luật Lao động năm 2019; Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước; Luật Tiếp cận thông tin; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; cải cách hành chính, chuyển đổi số; Luật An ninh mạng; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Phòng, chống rửa tiền... thông qua ngày Pháp luật; hoạt động chuyên môn, trong xử lý, giải quyết công việc hằng ngày, hệ thống phần mềm quản lý và trang thông tin điện tử Sở.

7. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật

- Tăng cường việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp tục thực hiện xã hội hóa, đa dạng hóa, phát huy các hình thức nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật để phổ biến các chính sách pháp luật mới ban hành thông qua các chương mục "Tư vấn hỏi đáp chính sách pháp luật" trên trang thông tin điện tử của Sở để truyền tải kiến thức pháp luật đến đến người dân, người lao động và người sử dụng lao động.

- Tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trên Internet do các Sở, ngành tổ chức.

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Sở, các phòng chuyên môn.

- Thời gian thực hiện: năm 2024.

8. Ban hành Kế hoạch và triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2024

a) Ngày pháp luật hàng tháng: Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả "Ngày pháp luật" theo Chỉ thị số 04/2010/CT-UBND ngày 22/12/2010 của UBND tỉnh bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú nhằm tạo thói quen học tập, làm đúng pháp luật; giúp công chức, viên chức, người lao động cập nhật thường xuyên các quy định của pháp luật, nhất là các quy định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của mình để giải quyết công việc hiệu quả, đúng pháp luật, nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong các tầng lớp nhân dân.

b) Hướng dẫn, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 đi vào chiều sâu, thiết thực gắn với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh.

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng, các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở.

- Thời gian thực hiện: năm 2024; cao điểm từ ngày 01/11 đến ngày 09/11/2024.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Sở

- Triển khai kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024.

- Chủ trì, đôn đốc, phối hợp với các phòng chuyên môn và các đơn vị có liên quan, tổng hợp báo cáo công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2024 về Sở Tư pháp theo quy định.

2. Các phòng chuyên môn

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong phạm vi, lĩnh vực được phân công, đảm bảo đúng trọng tâm, trọng điểm, thiết thực phù hợp với hình thức và hiệu quả trong công tác.

- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật  trước ngày 20/11/2024 về Văn phòng Sở để tổng hợp báo cáo gửi Sở Tư pháp đúng thời gian quy định.

3. Các đơn vị thuộc Sở

Căn cứ vào Kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ của đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2024 lựa chọn các nội dung, hình thức phổ biến phù hợp với đối tượng của đơn vị mình; tiếp tục triển khai tốt "Ngày pháp luật" hàng tháng và Ngày pháp luật 9/11.

Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội./.

Tải KH tại đây:  Tải về SO 2296 KE HOACH PHO BIEN GIAO DUC PHAP LUAT 2024.pdf

Lượt người xem:  Views:   1
Chia sẻ:
Share:
Ảnh
Video