Thứ sáu, 28/12/2018, 15:23 (GMT+7)
(0274) 3822.463
Tin Tức
Thứ 7, Ngày 17/07/2021, 17:00
Hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ các đối tượng theo Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 16/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
17/07/2021
Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về một số biện pháp hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng khác bị tác động bởi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND);

​Kính gửi:

- UBND các huyện, thị xã và thành phố;

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã và thành phố.

 

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về một số biện pháp hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng khác bị tác động bởi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND);

Nhằm triển khai kịp thời việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng khác bị tác động bởi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương; chia sẻ khó khăn, bảo đảm cuộc sống của người lao động, góp phần ổn định an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn trình tự thủ tục giải quyết hỗ trợ theo Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND, như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, ĐIỀU KIỆN HỔ TRỢ, THỜI GIAN THỰC HIỆN

Theo quy định tại Khoản 1, 3, 4, 5, 6 Điều 1 Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng khác bị tác động bởi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

II. MỨC HỖ TRỢ

Mức hỗ trợ: 1.500.000 đồng/người/lần (hỗ trợ một lần duy nhất)

III. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN

1. Người lao động gửi giấy đề nghị đến Ủy ban nhân dân cấp xã trước ngày 31/12/2021 (theo mẫu số 01).

2. Trong 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức rà soát và lập danh sách người lao động đủ điều kiện hưởng hỗ trợ với sự tham gia giám sát của đại diện các tổ chức chính trị - xã hội và công khai với cộng đồng dân cư (niêm yết công khai danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ trong 02 ngày làm việc); Ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợp danh sách người lao động đủ điều kiện (theo mẫu số 02) gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện (thông qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội).

3. Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt danh sách hỗ trợ và kinh phí hỗ trợ, đồng thời chỉ đạo việc chi trả hỗ trợ đối với các đối tượng được quy định tại Điểm a, b, c, d, đ, e, g Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND. Trường hợp không được hỗ trợ, Ủy ban nhân dân cấp huyện thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Đối với đối tượng quy định tại Điểm h Khoản 1 Điều 1 Quyết định số       09/2021/QĐ-UBND (các đối tượng khác phải tạm dừng công việc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19), Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội).

4. Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách hỗ trợ và kinh phí hỗ trợ, đồng thời chỉ đạo việc chi trả hỗ trợ đối với đối tượng quy định tại Điểm h Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND.

Trường hợp không được hỗ trợ, Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

5. Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận quyết định phê duyệt danh sách hỗ trợ, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thực hiện chi trả hỗ trợ cho người lao động.

IV. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO

Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về kết quả thực hiện việc triển khai và hỗ trợ để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, cụ thể:

- Báo cáo cập nhật hàng tuần: trước 15 giờ ngày thứ 5 hàng tuần qua địa chỉ email: phongvieclam.sldbd@gmail.com

- Báo cáo định kỳ (văn bản): trước ngày 20 hàng tháng.

* Lưu ý:

- Thống nhất sử dụng Mẫu bằng file Excel, kiểu chữ Times New Roman, định dạng số, không định dạng chuỗi trong cột có ghi số tiền;

- Khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Lao động – Thương Binh và Xã hội) xem xét, quyết định danh sách hỗ trợ: đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện đồng thời việc gửi bằng văn bản và bản mềm qua địa chỉ email: phongvieclam.sldbd@gmail.com; nội dung văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh phải thể hiện nội dung: đã thẩm định danh sách đề nghị hỗ trợ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định.

- Đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện liên thông văn bản đến Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội khi ban hành Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với các đối tượng được quy định tại Điểm a, b, c, d, đ, e, g Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND.

- Để đảm bảo việc tiếp nhận, thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đúng thời gian quy định tại Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND, Sở Lao động – Thương Binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ tình hình của địa phương để có phương án triển khai, tiếp nhận, rà soát, thẩm định phù hợp.

 (các mẫu biểu được liên thông qua phần mềm văn bản, đồng thời được đăng tại địa chỉ: https://soldtbxh.binhduong.gov.vn).

Trên đây là nội dung hướng dẫn thực hiện Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND, đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện triển khai thực hiện, đảm bảo đúng nội dung và thời gian quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, xin phản ánh về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương: số điện thoại: 0274.3825378, 0274.387067  (Phòng Chính sách Lao động), 0274.3827429 (Phòng Bảo trợ xã hội) hoặc ông Ngô Xuân Lãm (0913.144320), bà Trịnh Thị Huyền (0834.4545556), ông Ngô Nguyễn Thái Hằng (0913.992785) để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục trao đổi, hướng dẫn; trường hợp vượt thẩm quyền Sở tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội./.

Tải Toàn văn Công văn và biểu mẫu tại đây: 4192-CSLD.rar

Tải Toàn văn​ Quyết định 09/2021/QĐ-UBND tại đây: 09-2021-QD.signed.pdf


Lượt người xem:  Views:   19999
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video