Thứ sáu, 28/12/2018, 15:23 (GMT+7)
(0274) 3822.463
Tin Tức
Thứ 6, Ngày 23/07/2021, 17:00
Thông báo đến người lao động tại các Doanh nghiệp về thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
23/07/2021
Để kịp thời hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 theo quy định của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Dương, chia sẻ khó khăn, bảo đảm cuộc sống của người lao động trên địa bàn tỉnh, góp phần ổn định an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn, đề nghị các Doanh nghiệp khẩn trương triển khai, thực hiện thông báo đến tất cả người lao động các nội dung sau:

Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số biện pháp hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg); Công văn số 264/QHLĐTL-TL ngày 17/5/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc trả lương ngừng việc cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19; Công văn số 3154/UBND-VX ngày 13/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ; Công văn số 4170/SLĐTBXH-CSLĐ ngày 14/7/2021 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 4180/SLĐTBXH-CSLĐ ngày 15/7/2021 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thông báo đến người lao động tại các Doanh nghiệp về thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

          Để kịp thời hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 theo quy định của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Dương, chia sẻ khó khăn, bảo đảm cuộc sống của người lao động trên địa bàn tỉnh, góp phần ổn định an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn, đề nghị các Doanh nghiệp khẩn trương triển khai, thực hiện thông báo đến tất cả người lao động các nội dung sau:

          1. Thông báo các chính sách hỗ trợ cho người lao động được quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và trình tự thủ tục đề nghị hỗ trợ tại Công văn số 4170/SLĐTBXH-CSLĐ ngày 14/7/2021 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội:

          Khi đề nghị hỗ trợ quý doanh nghiệp cần lưu ý nội dung quy định về đối tượng và điều kiện hỗ trợ của các chính sách hỗ trợ, cụ thể:

  a. Đối với đối tượng "Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19"

- Đối tượng và điều kiện hỗ trợ

Người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp (sau đây gọi là doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục) phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 được hỗ trợ khi đủ các điều kiện sau:

- Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 15 ngày liên tục trở lên, tính từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021.

- Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.

- Trình tự thủ tục:

 + Doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội (nơi quản lý thu BHXH) xác nhận người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội. Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động.

+ Doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục gửi hồ sơ theo quy định đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở chính. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2022.

b. Đối với đối tượng  "Người lao động ngừng việc do đại dịch COVID-19"

- Đối tượng và điều kiện hỗ trợ

Người lao động được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

           - Làm việc theo chế độ hợp đồng lao động bị ngừng việc theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động và thuộc đối tượng phải cách ly y tế hoặc trong các khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ 14 ngày trở lên trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.

           - Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng trước liền kề tháng người lao động ngừng việc theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động."

 

           - Trình tự thủ tục:

  + Người sử dụng lao động đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội (nơi quản lý thu BHXH) xác nhận người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội. Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động.

           + Người sử dụng lao động gửi hồ sơ theo quy định đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở chính. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2022.

c. Đối với đối tượng "Người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp do đại dịch COVID-19"

Đối tượng và điều kiện hỗ trợ

Người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp phải dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

- Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm người lao động chấm dứt hợp đồng lao động.

- Chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

+ Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.

+ Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng."

Đồng thời, Doanh nghiệp hướng dẫn người lao động làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ gửi bằng đường bưu điện về Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương, địa chỉ: số 369 Đại lộ Bình Dương, khu phố Hòa Lân, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, điện thoại số: 0274.3834891. Doanh nghiệp hỗ trợ cung cấp cho mỗi người lao động 01 bản sao văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc yêu cầu doanh nghiệp phải dừng hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19.

          2. Để thực hiện chế độ trả lương trong thời gian ngừng việc theo đúng quy định của pháp luật lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện như sau:

- Việc trả lương ngừng việc căn cứ vào quy định tại Điều 99 của Bộ luật Lao động để xem xét các trường hợp gây ra ngừng việc (do lỗi của người sử dụng lao động hay người lao động hay do nguyên nhân khách quan) để xác định trả lương ngừng việc cho người lao động.

- Đối với trường hợp người lao động phải ngừng việc do tác động trực tiếp của dịch Covid-19 như: (i) người lao động phải ngừng việc trong thời gian thực hiện cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; (ii) người lao động phải ngừng việc do nơi làm việc hoặc nơi cư trú bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; (iii) người lao động phải ngừng việc do doanh nghiệp hoặc bộ phận doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch bệnh theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; (iv) người lao động phải ngừng việc do doanh nghiệp hoặc bộ phận doanh nghiệp không hoạt động được vì chủ sử dụng lao động hoặc những người lao động khác cùng doanh nghiệp, bộ phận doanh nghiệp đó đang trong thời gian phải cách ly hoặc chưa quay trở lại doanh nghiệp làm việc thì tiền lương của người lao động trong thời gian ngừng việc thực hiện theo khoản 3 Điều 99 của Bộ luật Lao động, cụ thể:

+ Trường hợp ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở xuống thì tiền lương ngừng việc được thỏa thuận không thấp hơn mức lương tối thiểu.

+ Trường hợp phải ngừng việc trên 14 ngày làm việc thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng phải bảo đảm tiền lương ngừng việc trong 14 ngày đầu tiên không thấp hơn mức lương tối thiểu.

(Doanh nghiệp truy cập nội dung Công văn 264/QHLĐTL-TL, Công văn số 4170/SLĐTBXH-CSLĐ và Công văn số 4180/SLĐTBXH-CSLĐ tại địa chỉ: https://soldtbxh.binhduong.gov.vn)

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, quý Doanh nghiệp phản ánh về: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương (Phòng Chính sách Lao động), số điện thoại: 0274.3825378./.

Tải toàn văn hướng dẫn và các Công văn tại đây: HD_NDCVSLDTBXH.rar

Lượt người xem:  Views:   6498
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video