Thứ sáu, 28/12/2018, 15:23 (GMT+7)
(0274) 3822.463
Tin Tức
Chủ Nhật, Ngày 25/11/2018, 03:34
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Đề án Thí điểm bố trí nhân viên Bưu điện tại Bộ phận một cửa của UBND cấp xã thuộc UBND thành phố Thủ Dầu Một
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
25/11/2018
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP; Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Căn cứ Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 24/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 – 2020;

UY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /QĐ-UBND

Bình Dương, ngày    tháng    năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Đề án Thí điểm bố trí nhân viên Bưu điện tại Bộ phận một cửa của UBND cấp xã thuộc UBND thành phố Thủ Dầu Một để thực hiện dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 24/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 – 2020;

Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

Theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 95/TTr-STTTT ngày 18/10/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Thí điểm bố trí nhân viên Bưu điện tại Bộ phận một cửa của UBND cấp xã thuộc UBND thành phố Thủ Dầu Một để thực hiện dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020” (kèm theo Đề án).

Điều 2. Trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện:

1. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hướng dẫn, triển khai thực hiện các nội dung trong Đề án, đảm bảo hiệu quả, thiết thực theo các quy định hiện hành; Đồng thời, định kỳ hàng năm tổng hợp, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện Đề án về UBND tỉnh.

2. Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp và triển khai thực hiện Đề án.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Giám đốc Bưu điện tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- VPCP; Bộ Nội vụ (b/c);

- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh;

- CT, PCT.UBND tỉnh;

- Như Điều 4;

- Các Sở, Ban, ngành (20);

- Bưu điện tỉnh;

- UBND các huyện, thị, thành phố;

- Đài PTTH tỉnh, BáoBD, Cổng TTĐT tỉnh;

- LĐVP, Dg, KSTT,TH

- Lưu: VT.  

 

Văn bản kèm theo:

Vanban.doc

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Đặng Minh Hưng

 

 

 

 

 

 

(Theo VP)

Lượt người xem:  Views:   123
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video