Thứ sáu, 28/12/2018, 15:23 (GMT+7)
(0274) 3822.463
Tin Tức
Thứ 2, Ngày 15/07/2019, 09:00
THÔNG BÁO Kết luận của Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Nguyễn Ngọc Hằng tại cuộc họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 lĩnh vực người có công
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
15/07/2019
Sáng ngày 04/7/2019, tại Hội trường Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (Tầng 6, Tháp A, Trung tâm Hành chính tập trung tỉnh Bình Dương), đồng chí Nguyễn Ngọc Hằng – Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã chủ trì cuộc họp sơ kết đánh giá công tác thuộc lĩnh vực người có công 6 tháng đầu năm 2019 và rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 08/2018/NQ-HĐND, Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, thành phần dự họp gồm: các Phòng chuyên môn thuộc Sở (Đ/c Phùng Chí lập - Trưởng phòng cùng các thành viên của phòng Người có công; Đ/c Nguyễn Cao Ngọc Thảo – Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính; Đ/c Đặng Quang Thái, Đ/c Nguyễn Kim Hiệp chuyên viên Phòng Kế hoạch – Tài chính; Đ/c Lê Văn Phong – đại diện Ban Quản lý nghĩa trang liệt sĩ tỉnh); Lãnh đạo, cán bộ phụ trách lĩnh vực Người có công và cán bộ phụ trách kế toán của 09 Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cùng tham dự.

UBND TỈNH BÌNH ĐƯƠNG

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

______________________

 

Số:                 /TB-SLĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________________________________________________________________

 

 

Bình Dương, ngày             tháng         năm 2019

 

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Nguyễn Ngọc Hằng tại cuộc họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 và rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 08/2018/NQ-HĐND,  Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương

và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm lĩnh vực Người có công

__________________________

 

Sáng ngày 04/7/2019, tại Hội trường Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (Tầng 6, Tháp A, Trung tâm Hành chính tập trung tỉnh Bình Dương), đồng chí Nguyễn Ngọc Hằng – Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã chủ trì cuộc họp sơ kết đánh giá công tác thuộc lĩnh vực người có công 6 tháng đầu năm 2019 và rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 08/2018/NQ-HĐND,  Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, thành phần dự họp gồm: các Phòng chuyên môn thuộc Sở (Đ/c Phùng Chí lập - Trưởng phòng cùng các thành viên của phòng Người có công; Đ/c Nguyễn Cao Ngọc Thảo – Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính; Đ/c Đặng Quang Thái, Đ/c Nguyễn Kim Hiệp chuyên viên Phòng Kế hoạch – Tài chính; Đ/c Lê Văn Phong – đại diện Ban Quản lý nghĩa trang liệt sĩ tỉnh); Lãnh đạo, cán bộ phụ trách lĩnh vực Người có công và cán bộ phụ trách kế toán của 09 Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cùng tham dự.

Sau khi nghe đồng chí Phùng Chí Lập trình bày báo cáo sơ kết đánh giá tình hình thực hiện chính sách Người có công 6 tháng đầu năm 2019, các khó khăn vướng mắc trong công tác giải quyết chế độ chính sách liên quan đối với người có công với cách mạng và công tác triển khai thực hiện Nghị quyết 08/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ một số đối tượng người có công trên địa bàn tỉnh và Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ việc tang đối với một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Bình Dương và ý kiến phát biểu của các thành viên tham dự họp, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Nguyễn Ngọc Hằng cơ bản thống nhất với báo cáo và chỉ đạo thực hiện một số nội dung trọng tâm như sau:

1. Đề nghị Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1.1. Tập trung thực hiện tốt Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7 (27/7/1947 – 27/7/2019) và các chế độ chính sách liên quan đối với người có công với cách mạng. Tổng hợp báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7, gửi về Sở trước ngày 30/7/2019.

1.2. Tổ chức thực hiện kịp thời, chi đúng, chi đủ các đối tượng theo quy định tại Nghị quyết 08/2018/NQ-HĐND,  Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh và các hướng dẫn thực hiện của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Lưu ý:

- Trường hợp tại danh sách Sở đã phê duyệt chuyển về địa phương để thực hiện theo quy định tại Nghị quyết 08, nhưng trong quá trình kiểm tra, rà soát không đúng đối tượng thì Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố không thực hiện chi trợ cấp ưu đãi (theo Nghị quyết 08) mà tổng hợp báo cáo về Sở để kiểm tra, xem xét. Đối với trường hợp sau khi kiểm tra, rà soát tại địa phương còn một số đối tượng thuộc quy định tại Nghị quyết 08, nhưng chưa có tên theo danh sách Sở đã phê duyệt thì Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội tổng hợp danh sách báo cáo về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (qua Phòng Người có công) để kiểm tra và phê duyệt theo quy định.

- Theo dõi cập nhật kịp thời các đối tượng đủ thời gian quản lý hồ sơ (36 tháng) để thực hiện việc chi trả theo quy định.

- Nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn của Sở để chi đúng đối tượng và mức chi.

1.3. Tổ chức kiểm tra, rà soát, lập danh sách và hoàn thiện hồ sơ liệt sĩ còn tồn đọng tại địa phương, thuộc quy định sau:

“Theo Khoản 11, Điều 4, Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/05/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định căn cứ cấp giấy báo tử xác nhận liệt sỹ đối với người hy sinh từ ngày 31 tháng 12 năm 1994 trở về trước đã được ghi là liệt sĩ trong Giấy báo tử trận; Huân chương; Huy chương; Giấy chứng nhận đeo Huân chương; Giấy chứng nhận đeo Huy chương; Bảng vàng danh dự; Bảng gia đình vẻ vang; danh sách liệt sĩ lưu trữ tại các trung đoàn và tương đương trở lên; lịch sử Đảng bộ cấp xã trở lên được các cơ quan Đảng có thẩm quyền thẩm định và đã xuất bản; báo cáo hàng năm từ trước năm 1995 của các cấp ủy đảng được lưu giữ tại cơ quan có thẩm quyền của Đảng.”

Tổng hợp báo cáo, gửi kèm danh sách và hồ sơ về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trước ngày 31/8/2019 để Sở xem xét trình các cấp có thẩm quyền (nếu đủ điều kiện) theo quy định.

1.4. Tổ chức xét chọn người có công tiêu biểu đủ sức khỏe tham quan Thủ đô Hà Nội, tham quan Phú Quốc theo chỉ tiêu phân bổ đã được duyệt. Báo cáo danh sách, phiếu khám sức khỏe về Sở theo đúng thời gian đã quy định.

- Khi xét chọn đối tượng người có công tiêu biểu đi tham quan phải xét chọn người chưa được đi tham quan lần nào. Đối tượng khi đi tham quan phải đảm bảo đủ sức khỏe được phê duyệt tại phiếu khám sức khỏe của cơ quan y tế cấp huyện trở lên, khi đi tham quan các đối tượng không được tự ý tách khỏi đoàn với bất cứ lý do gì. 

- Cán bộ cấp huyện khi tham gia phục vụ Đoàn người có công tiêu biểu đi tham quan, đề nghị Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố cử cán bộ phục vụ phải đảm bảo nắm được và quản lý tốt đối tượng thuộc địa phương mình.

1.5. Về thủ tục mua cấp bảo hiểm y tế cho người có công và thân nhân, đề nghị Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện đúng theo quy định hướng dẫn tại Thông tư số 25/2016/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, không thực hiện việc phân cấp cho các xã, phường thị trấn thực hiện.

1.6. Đối với các khoản trợ cấp, phụ cấp mà đối tượng hưởng sai quy định, cần phải thu hồi nhưng chưa thu hồi được, đề nghị Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố hàng năm quyết toán phải đưa vào các khoản nợ trong báo cáo tài chính. Trường hợp các đối tượng hưởng sai quy định mà đã chết thì không thu hồi các khoản trợ cấp, phụ cấp ưu đãi (thực hiện theo công văn chỉ đạo số 4360/LĐTBXH-TTr ngày 17/10/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 09/9/2018 của Chính phủ).

1.7. Tiếp tục rà soát, hướng dẫn việc xác lập hồ sơ đề nghị trợ cấp thờ cúng liệt sĩ theo quy định tại Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Đối với các trường hợp mà gia đình, họ tộc của liệt sĩ không thống nhất ủy quyền để lập hồ sơ thờ cúng, đề nghị Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp Ủy ban nhân dân cấp xã lập biên bản, trả lời cho đối tượng, đồng thời báo cáo về Sở biết.

1.8. Đối với những hồ sơ chưa được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định giải quyết chế độ thờ cúng liệt sĩ, chỉ được xem xét giải quyết chính sách tiền quà lễ 27/7 đối với những trường hợp được lập và hoàn thiện hồ sơ đã nộp tại Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội và những hồ sơ này phải đảm bảo là hồ sơ gốc của liệt sĩ và đúng, đủ điều kiện thủ tục theo quy định tại Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Trường hợp, hồ sơ không đúng, đủ điều kiện thủ tục theo quy định tại Thông tư số 05 và hồ sơ gốc của liệt sĩ Sở không quản lý thì không thực hiện chi tiền quà lễ 27/7.

1.9. Trường hợp đối tượng đề nghị sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế (các đối tượng đã được Nhà nước tặng thưởng bằng Huân, Huy chương kháng chiến) thì trong đơn đề nghị ghi rõ nội dung cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai họ, tên, chữ đệm, năm sinh,… của họ. Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận rõ nội dung về họ, tên, chữ đệm, năm sinh,… của người đề nghị đính chính thông tin trong hồ sơ và chịu trách nhiệm về cơ sở pháp lý theo quy định.    

1.10. Hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp theo quy định tại Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm xác minh việc đã được tặng thưởng Huân, Huy chương kháng chiến chưa và việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần trước khi chuyển hồ sơ về Sở.

 1.11. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội: thành phố Thủ Dầu Một; thị xã Thuận An, Bến Cát; huyện Bắc Tân Uyên, Bàu Bàng, Phú Giáo và huyện Dầu Tiếng tập trung phối hợp các xã, phường, thị trấn triển khai xây dựng nhà ở cho người có công theo danh sách đã được duyệt cấp kinh phí (kinh phí do Tổng Công ty Điện lực Miền Nam tài trợ). Đồng thời, phối hợp các cơ quan, đơn vị tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho các đối tượng trước ngày 02/9/2019.

2. Phòng Người có công:

2.1. Đẩy nhanh tiến độ tham mưu thực hiện việc giải quyết các hồ sơ, đảm bảo đúng quy trình, thủ tục và thời gian quy định, không để tồn đọng hồ sơ; các vướng mắc, khó khăn trong quá trình giải quyết phải kịp thời xin ý kiến lãnh đạo Sở để chỉ đạo. Thường xuyên hướng dẫn nghiệp vụ cho các Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện thuộc lĩnh vực quản lý.

2.2. Tiếp tục kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết 08/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng nhân dân về chính sách hỗ trợ cho một số đối tượng người có công trên địa bàn tỉnh Bình Dương tại các thị xã, thành phố còn lại (thị xã Thuận An, Dĩ An, TP Thủ Dầu Một). Trong 6 tháng cuối năm, tiếp tục phúc tra về việc thực hiện Nghị quyết 08/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh (thực hiện trong quý 4 năm 2019) tại các huyện, thị xã, thành phố.

2.3. Tổ chức đưa Đoàn đại biểu là thương binh nặng (tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật từ 81% trở lên) dự Hội nghị gặp mặt tuyên dương thương binh nặng tiêu biểu toàn quốc năm 2019 tại Hà Nội.

2.4. Phối hợp tổ chức tốt Đoàn đưa Người có công tiêu biểu đi tham quan Thủ đô Hà Nội và Phú Quốc theo Kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt.

3. Phòng Kế hoạch – Tài chính:

Đảm bảo giải quyết các khoản trợ cấp ưu đãi kịp thời cho người có công khi đã được lãnh đạo Sở phê duyệt. Đồng thời, phối hợp các cơ quan, đơn vị, hoàn chỉnh dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi Người có công trên địa bàn tỉnh và tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định.

Trên đây là ý kiến kết luận của Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Nguyễn Ngọc Hằng tại cuộc họp giao ban sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 08/2018/NQ-HĐND,  Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm lĩnh vực Người có công, đề nghị các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.  

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố kịp thời phản ảnh về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để được hướng dẫn, thống nhất cách giải quyết./.

 Nơi nhận:

-GĐ, các PGĐ Sở;

-UBND các huyện, TX, TP (phối hợp);

-Phòng Lao động – TBXH 09 huyện, TX, TP;

-Lưu: VT, NCC, KHTC, Hg(25b).

TL.GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Thị Thúy Hằng

        

 

            

 ​


Lượt người xem:  Views:   445
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video