Thứ sáu, 28/12/2018, 15:23 (GMT+7)
(0274) 3822.463
Văn Bản Dự Thảo
Quy định chính sách hỗ trợ kinh phí đóng đối với người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh Bình Dương  
Ngày bắt đầu:
31/07/2020  
Ngày kết thúc:
31/08/2020  
Loại văn bản:
Nghị quyết
Trích yếu:

Dự thảo Nghị Quyết Quy định chính sách hỗ trợ kinh phí đóng đối với người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh Bình Dương 

 
Nội dung:

NGHỊ QUYẾT

Dự thảo Nghị Quyết Quy định chính sách hỗ trợ kinh phí đóng đối với người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 

 


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

KHOÁ IX  ……………….

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định 134/2015/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện;

Căn cứ Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội;

Xét Tờ trình số        /TTr-UBND ngày     /     /2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết  quy định chính sách hỗ trợ kinh phí đóng đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Báo cáo thẩm tra số      /BC-HĐND ngày       /      /2020 của Ban Văn hóa – Xã hội; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

 

​QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định chính sách hỗ trợ kinh phí đóng đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh Bình Dương, như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ kinh phí đóng đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

2. Đối tượng áp dụng

- Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13.

- Là người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ cận nghèo có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

- Cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Điều 2. Mức hỗ trợ và kinh phí thực hiện

1. Hỗ trợ thêm 70% cho đối tượng là người thuộc hộ nghèo, thêm 75% cho đối tượng là người thuộc hộ cận nghèo và thêm 30% cho tất cả các đối tượng khác tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn áp dụng trong từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm 2021.

2. Thời gian hỗ trợ: Theo thời gian thực tế tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của đối tượng là người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ cận nghèo và các đối tượng khác.

Điều 3: Nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn ngân sách địa phương.

Điều 4. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 5. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương Khóa …, kỳ họp thứ …. thông qua ngày    tháng     năm 2020, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021./.

Tải Dự thảo nghị quyết tại đây: DU THAO NGHI QUYET LAN 1.docx

Tải Báo cáo đánh giá tác động tại đây:   Báo cáo đánh giá tác động của SỞ (lan 2).docx

Tải Văn bản khác:​   Báo cáo thực hiện BHXH TN của SỞ.docx

 ​  DU THAO TO TRINH CUA UBND - TRINH HOI DONG NHAN DAN.docx

 ​  DU THAO TO TRINH XAY DUNG NGHI QUYET (LAN 1).docx

 ​  Phu luc 4.xlsx

 
Danh sách Góp ý