Thứ sáu, 28/12/2018, 15:23 (GMT+7)
(0274) 3822.463
Thanh tra
Thứ 6, Ngày 05/04/2019, 10:00
Công văn Số: 1158/SLĐTBXH-VL.ATLĐ Về việc thống kê, báo cáo tình hình thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động.
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
05/04/2019
Thực hiện Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 04/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Bình Dương, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiến hành rà soát, thống kê và thực hiện báo cáo bằng văn bản gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương (Phòng Việc làm – An toàn lao động)

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 


Số: 1158/SLĐTBXH-VL.ATLĐ

V/v thống kê, báo cáo tình hình thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


Bình Dương, ngày 22 tháng 3 năm 2019

 

 

              Kính gửi: Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 

Thực hiện Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 04/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Bình Dương,

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiến hành rà soát, thống kê và thực hiện báo cáo bằng văn bản gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương (Phòng Việc làm – An toàn lao động) những nội dung như sau:

1. Việc tổ chức bộ máy phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp:

- Số lượng, trình độ chuyên môn của cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động (Nêu rõ cán bộ bán chuyên trách hoặc bán chuyên trách, trình độ chuyên môn đối với từng nhân viên cụ thể).

- Số lượng, trình độ nhân viên y tế tại doanh nghiệp.

- Số lượng an toàn, vệ sinh viên tại doanh nghiệp. Việc thực hiện chi trả phụ cấp đối với an toàn, vệ sinh viên (Nêu cụ thể mức phụ cấp).

2. Số lượng và tên gọi cụ thể các nội quy, quy trình làm việc bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động phù hợp với từng loại máy, thiết bị, nơi làm việc doanh nghiệp đã thực hiện xây dựng, ban hành.

3. Việc thực hiện công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp: Báo cáo số lượng các nhóm đối tượng được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp (Nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5, nhóm 6 theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

4. Tên gọi, số lượng các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động hiện đang sử dụng tại doanh nghiệp theo danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động được quy định tại Thông tư số 53/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016.

Báo cáo bằng văn bản yêu cầu quý doanh nghiệp gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương (Phòng Việc làm – An toàn lao động) trước ngày 29/4/2019 đồng thời gửi bản scan (hoặc bản mềm) qua địa chỉ email antoanlaodong.binhduong@gmail.com. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc doanh nghiệp vui lòng liên hệ Phòng Việc làm – An toàn lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương qua số điện thoại 0274.3878342 để được hướng dẫn.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;                                                              

- Lưu: VT, VL-ATLĐ, B.


Tải về Dowload CV 1158.doc


GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

 ​

Lượt người xem:  Views:   1412
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video