Thứ sáu, 28/12/2018, 15:23 (GMT+7)
(0274) 3822.463
 
Thông tin tuyên truyền
 
​==================================================================
 
​Quy chế này quy định về việc công khai thông tin và cung cấp thông tin theo yêu cầu của công dân thuộc phạm vi, trách nhiệm cung cấp thông tin của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo quy định ...
 
​Kế hoạch 196/KH-SLĐTBXH ngày 28/01/2022 về cải cách hành chính của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương năm 2022
 
​Kế hoạch 357/KH-SLĐTBXH ngyaf 08/3/2022 về ​Triển khai hoạt động truyền thông công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên ...
 
Kế hoạch 738/KH-SLĐTBXH ngày 26/4/202​  của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương​ về  Ứng dụng công nghệ thông năm 2022
 
Kế hoạch 506/KH-SLĐTBXH​ ngày 05/4/2022 về cải cách hành chính của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025
 
Công bố kèm theo Quyết định này 187 thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội/ Ủy ban nhân dân cấp huyện/ Uỷ ban nhân dân cấp xã/ Cơ quan khác ...
 
​Thực hiện kế hoạch công tác ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương năm 2021, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương ban hành lịch tiếp công dân định kỳ quý IV năm 2021 ...
 
​Quyết định số 1017/QĐ-UBND ngày 19/4/2021 của UBND tỉnh Bình Dương Về việc ban hành Chương trình hành động vì  trẻ em tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 - 2030
 
 
 
Ảnh
Video