Thứ sáu, 28/12/2018, 15:23 (GMT+7)
(0274) 3822.463
 
TƯ LIỆU LỊCH SỬ
​​
Ngay sau khi cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, tuyên cáo ngày 28/8/1945 về việc thành lập Chính phủ lâm thời Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký thành lập Bộ Lao động và Cứu tế xã hội trong tổng số 13 Bộ. Lịch sử  truyền thống của ngành đã được toàn quốc, toàn dân xây đắp nên dưới sự lãnh đạo của Bác Hồ, Chính phủ và với sự trực tiếp điều hành của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội và Cứu tế xã hội.
- Ngày 16/2/1987 Hội đồng Nhà nước ban hành Quyết định số 782/HĐNN hợp nhất Bộ Lao động và Bộ Thương binh-Xã hội thành Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội. Ty Lao động và Ty Thương binh-Xã hội được hình thành ở các địa phương. Đây là thời kỳ công tác của ngành có nhiều trọng trách quan trọng, tham gia trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và giải quyết các tồn đọng do hậu quả chiến tranh để lại;
- Tháng 1/1997, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội là một trong những sở, ngành được thành lập theo Quyết định số 73/QĐ-UB ngày 06/01/1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc chuyển các cơ quan quản lý Nhà nước và sự nghiệp tỉnh Sông Bé thành các cơ quan hành chính và sự nghiệp tỉnh Bình Dương.