Thứ sáu, 28/12/2018, 15:23 (GMT+7)
(0274) 3822.463
Thông tin tuyên truyền
Thứ 2, Ngày 24/02/2020, 14:00
Kế hoạch cải cách hành chính của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương năm 2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
24/02/2020

​===========

KẾ HOẠCH

Cải cách hành chính của Sở Lao động - Thương binh

và Xã hội tỉnh Bình Dương năm 2020

 

Căn cứ Kế hoạch số 6793/KH-UBND ngày 30/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Bình Dương năm 2020;

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các nội dung cải cách hành chính theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/ 2011 của Chính phủ; Kế  hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020.

2. Tiếp tục xây dựng nền hành chính minh bạch, hiệu quả, xây dựng "Chính quyền thân thiện của dân, do dân và vì dân" và "Công sở thân thiện vì Nhân dân phục vụ".

 3. Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp, hướng đến xây dựng một nền hành chính hiện đại, minh bạch, hiệu quả.

II. YÊU CẦU

1. Công tác cải cách hành chính được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và quản lý của cơ quan.

2. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 được gắn kết với các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020.

3. Triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2020 phải đảm bảo nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả, đúng thời gian và bám sát sự chỉ đạo của cấp trên.

4. Nội dung Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 phải gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa XII; Quyết định số 711-QĐ/TU ngày 11/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Bình Dương tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW".

5. Cải cách hành chính phải được xác định là một trong những tiêu chí quan trọng trong công tác thi đua, khen thưởng; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính để đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm.

III. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1. 100%  đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện đầy đủ, toàn diện các nội dung của Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Sở.

2. 100% người đứng đầu đơn vị trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện cải cách hành chính và chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả công tác cải cách hành chính ở đơn vị do mình quản lý.

3. Tối thiểu 30% phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc được kiểm tra cải cách hành chính trong năm 2020.

4. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt từ 90% trở lên.

5. Bố trí công chức, viên chức theo đúng vị trí việc làm trong Bảng mô tả công việc và khung năng lực đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

6. 100% các thủ tục hành chính thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết được thực hiện thông qua cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; được công khai, minh bạch theo quy định.

7. 100% cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hành chính và nghiệp vụ một cửa theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 của tỉnh.

8. 100% hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết được cập nhật, theo dõi tình hình thực hiện thông qua hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

9. Phấn đấu 100% văn bản giao dịch giữa cơ quan và các đơn vị trực thuộc dưới dạng điện tử (trừ các văn bản không được chuyển qua mạng theo quy định).

10. 100%  phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc thực hiện quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, chuyển đổi dần sang tiêu chuẩn ISO 9001:2015; tối thiểu 80% số thủ tục hành chính được xây dựng quy trình ISO.

IV. NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

1.1. Các đơn vị xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020, trong đó cần cụ thể hóa các nhiệm vụ cải cách hành chính của Sở phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị; xác định rõ các mục tiêu, chỉ tiêu, tiến độ hoàn thành, phân công nhiệm vụ thực hiện.

1.2. Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm sự chỉ đạo, điều hành trong triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính; kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính; lấy kết quả hoàn thành các nhiệm vụ cải cách hành chính là tiêu chí thi đua và làm căn cứ để xét khen thưởng cuối năm.

1.3. Các đơn vị đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính bằng  nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thông qua nhiều kênh thông tin khác nhau, góp phần nâng cao nhận thức về cải cách hành chính của cán bộ, công chức, viên chức và người dân.

1.4. Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, kiểm tra cải cách hành chính; qua đó, xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao trong lĩnh vực phụ trách.

2. Cải cách thể chế

2.1. Cụ thể hóa các chính sách, pháp luật của Nhà nước và từng bước hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật để chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý tốt các lĩnh vực thuộc ngành quản lý.

2.2. Tăng cường kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của ngành do Trung ương và Tỉnh ban hành để kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế.

3. Cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông

3.1. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; Tổ chức rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực; kiến nghị bãi bỏ những thủ tục hành chính phức tạp, gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức.

3.2. Kịp thời cập nhật các thủ tục hành chính do Trung ương công bố, ban hành mới, sửa đổi, bổ sung để tham mưu công bố theo quy định; rà soát, cập nhật, công bố, công khai kịp thời các thủ tục hành chính, đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong việc đăng tải các thủ tục hành chính trên Trang thông tin Hành chính công của tỉnh, website của đơn vị.

3.3. 100% thủ tục hành chính thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của Sở được thực hiện thông qua cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.

3.4. Rà soát, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Bộ phận một cửa, đảm bảo phù hợp với quy định của Trung ương và của tỉnh.

3.5. Thực hiện nghiêm túc quy định về gửi văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức trong trường hợp từ chối tiếp nhận hồ sơ, giải quyết hồ sơ quá hạn.

4. Cải cách tổ chức bộ máy

4.1. Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở, các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở, khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo nhiệm vụ.

4.2. Tăng cường giám sát, kiểm tra, đề cao vai trò chủ động, tinh thần trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC

5.1. Thực hiện tuyển dụng, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm. Tiếp tục đổi mới phương thức tuyển chọn một số chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng thông qua hình thức thi tuyển cạnh tranh công bằng.

5.2. Xây dựng và thực hiện có chất lượng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Ngành; Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức sát yêu cầu thực tế, chú trọng bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ và phương pháp xử lý tình huống cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

5.3. Tham mưu UBND tỉnh ban hành chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành Lao động-Thương binh và Xã hội.

6. Cải cách tài chính công

6.1. Tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ;  Nghị định 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ.

6.2. Tăng cường công tác kiểm soát đối với cơ quan hành chính; nâng cao trách nhiệm, hiệu quả sử dụng tài sản, kinh phí từ ngân sách nhà nước; thực hiện tốt các quy định về quy chế dân chủ ở cơ sở, đặc biệt là việc công khai, minh bạch về tài chính; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

7. Hiện đại hóa nền hành chính nhà nước

7.1. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, duy trì và nâng cấp các ứng dụng cơ bản: Thư điện tử, hệ thống quản lý văn bản, ứng dụng chữ ký số.

7.2. Tiếp tục duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và chuyển đổi dần sang hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

7.3. Triển khai có hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 và thực hiện thanh toán phí, lệ phí dịch vụ công trực tuyến qua ngân hàng trên Trang thông tin hành chính công của tỉnh.

7.4. Tiếp tục triển khai hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích.

8. Công tác tuyên truyền cải cách hành chính

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020, trong đó tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa nội dung Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020; qua đó góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc chung tay thực hiện cải cách hành chính.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Sở: Là bộ phận tổ chức triển khai, thực hiện Kế hoạch, có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi việc triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính.

2.  Phòng Thanh tra: Phối hợp các phòng chuyên môn tham mưu thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, hành chính, đề xuất nội dung kiểm tra tại cơ quan và đơn vị trực thuộc Sở trong năm.

3. Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc: Căn cứ vào kế hoạch chủ động thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách.

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội yêu cầu Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị trao đổi về Sở Lao động-Thương binh và Xã hội 02743.822.463 (qua Văn phòng Sở) để kịp thời chỉ đạo, giải quyết./.​

Tải toàn văn Kế hoạch:  Tải về 293-KH.signed.pdf

Lượt người xem:  Views:   1
Chia sẻ:
Share:
Ảnh
Video