Thứ sáu, 28/12/2018, 15:23 (GMT+7)
(0274) 3822.463
Thông tin tuyên truyền
Thứ 2, Ngày 24/02/2020, 14:00
Kế hoạch áp dụng , duy trì, cải tiến và mở rộng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương năm 2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
24/02/2020

​=============

Kế hoạch áp dụng , duy trì, cải tiến và mở rộng hệ thống quản lý chất lượng

theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Lao động -

Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương năm 2020


Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Kế hoạch số 2372/KH-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh Bình Dương về xây dựng, áp dụng, chuyển đổi và mở rộng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Dương giai đoạn 2019 – 2021;

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch áp dụng , duy trì, cải tiến và mở rộng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan Sở với các nội dung sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu:

Áp dụng , duy trì, cải tiến và mở rộng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương nhằm hệ thống hóa qui trình xử lý công việc hợp lý, khoa học, phù hợp với quy định của pháp luật; tăng cường khả năng kiểm tra, giám sát quá trình giải quyết công việc trong cơ quan, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) nhà nước theo kế hoạch và nâng cao hiệu quả làm việc của các cán bộ và bộ máy hành chính của Sở trong nhiệm vụ thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH của Tỉnh.

Tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức trong Sở về tác dụng, hiệu quả của việc áp dụng các quy trình.

 

2. Yêu cầu

- Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả các qui trình áp dụng TCVN ISO 9001: 2015 trong hoạt động của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã được ban hành.

- Tạo bước chuyển biến tích cực trong quan hệ phối hợp và đơn giản hóa thủ tục giải quyết công việc giữa các bộ phận trong cơ quan; giữa các cơ quan với các đơn vị, tổ chức, cá nhân khác.

- Xây dựng mở rộng theo qui định các qui trình xử lý công việc một cách khoa học, hợp lý, rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện.

- Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng bộ phận, cá nhân trong mỗi cơ quan, đơn vị; tạo môi trường thuận lợi để CBCC phát huy năng lực, chia sẻ kinh nghiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tiết kiệm thời gian và chi phí.

II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

STTNỘI DUNG CÔNG VIỆCĐƠN VỊ THỰC HIỆNTHỜI GIAN HOÀN THÀNH
1Xây dựng mục tiêu chất lượng năm 2020 của SởVăn phòngTháng 01/2020
2Căn cứ mục tiêu chất lượng năm 2020 của Sở các phòng, ban, đơn vị (đơn vị) thuộc Sở xây dựng mục tiêu chất lượng, biện pháp thực hiện của đơn vị năm 2020 niêm yết tại đơn vị 01 bản và gửi 01 bản cho Văn phòng tổng hợpCác đơn vịTháng 02/2020
3Xây dựng các kế hoạch: thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2020, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2020 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình DươngVăn phòngTháng 02/2020
4Kiện toàn Ban chỉ đạo và tổ giúp việc: Ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo và tổ giúp việc triển khai, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2020 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương (Nếu có thay đổi cán bộ)Văn phòngTháng 3/2020
5Rà soát, chỉnh sửa, bổ sung các quy trình, quy định phù hợp với các văn bản QPPL; xây dựng, ban hành lại các quy trình, quy định ISO.Các đơn vị, đơn vị tư vấnHàng tháng
6Thực hiện công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng khi có điều chỉnh, mở rộng phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (nếu có).Văn phòng, đơn vị tư vấnTháng 4/2020
7Tuân thủ thực hiện các quy trình, thủ tục đã xây dựngCác đơn vịHàng tháng
8Xây dựng kế hoạch và tiến hành đánh giá nội bộ.Lãnh đạo Sở, BCĐ ISOTháng 5/2020
9Tổ chức họp xem xét lãnh đạo về Hệ thống quản lý chất lượng.BCĐ ISOTháng 5 -6/2020
10Thực hiện việc kiểm tra, đánh giá của đoàn kiểm tra của BCĐ ISO tỉnh (nếu có)Văn phòng, Các đơn vịNăm 2020
11Hành động khắc phục sau đánh giá

BCĐ ISO, và

Các đơn vị

Tháng 7 -8/2020
12Báo cáo kết quả thực hiện, xây dựng áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng (06 tháng, năm)

Văn phòng và

Các đơn vị

Tháng 6/2020 và Tháng 12/2020

 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí triển khai Kế hoạch áp dụng, duy trì, cải tiến và mở rộng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 được lấy từ nguồn kinh phí không tự chủ.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao cho Ban chỉ đạo (BCĐ) áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch.

2. Giao Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (cơ quan thường trực BCĐ) có nhiệm vụ:

Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Phối hợp với Phòng Kế hoạch – Tài chính tham mưu cho Lãnh đạo Sở đảm bảo kinh phí cho triển khai thực hiện kế hoạch; đảm bảo cơ sở vật chất và trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng và triển khai áp dụng HTQLCL.

Tổng hợp kết quả thực hiện áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã thực hiện và các thủ tục hành chính có áp dụng HTQLCL đến thời điểm triển khai Kế hoạch.

Chịu trách nhiệm phối hợp làm việc với các đơn vị tư vấn trong việc áp dụng , duy trì, cải tiến và mở rộng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Tham mưu tổ chức các hội nghị, hội thảo, tuyên truyền, phổ biến việc áp dụng HT QLCL; tham mưu tổ chức các hoạt động thăm quan, học tập kinh nghiệm tại một số đơn vị đã triển khai tốt HTQLCL.

Tham mưu kịp thời cho Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đảm bảo các điều kiện về đội ngũ thực hiện HTQLCL tại các đơn vị chuyên môn; thực hiện tốt công tác chi đua khen thưởng.

Duy trì mối quan hệ với Ban chỉ đạo ISO của Tỉnh (Sở Khoa học – Công nghệ), báo cáo kịp thời các vướng mắc trong quá trình thực hiện Kế hoạch.

Tổng hợp báo cáo lãnh đạo cấp trên đúng quy định.

3. Các phòng, ban, đơn vị chuyên môn trực thuộc Sở:

Căn cứ vào Kế hoạch, chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện tốt các nội dung của Kế hoạch vào việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng của đơn vị mình.

Cử 01 Lãnh đạo và 01 chuyên viên đầu mối về công tác xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015.

Phối hợp với Văn phòng, Đơn vị tư vấn xây dựng qui trình thực hiện các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực chuyên môn do phòng phụ trách (nếu có phát sinh).

Nghiêm túc áp dụng, duy trì thực hiện và cải tiến các quy trình, thủ tục đã xây dựng và ban hành; đảm bảo toàn bộ hoạt động liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp được áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng.

Kiểm soát quá trình xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, chịu trách nhiệm về hiệu lực, hiệu quả của việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng trong hoạt động của đơn vị mình.

Sau khi tổ chức đánh giá, kiểm tra thì tiến hành khắc phục, chỉnh sửa, hoàn thiện các quy trình (nếu có sự thay đổi).

Thực hiện báo cáo, tổng hợp tình hình tổ chức thực hiện hệ thống quản lý chất lượng tại đơn vị mình theo đúng yêu cầu và thời hạn quy định.

4. Các đồng chí Phó Giám đốc Sở:

Căn cứ nhiệm vụ và lĩnh vực được giao phụ trách chỉ đạo các phòng, ban  thuộc Sở có thủ tục hành chính áp dụng HTQLCL thực hiện các nội dung công việc theo Kế hoạch.

Giám đốc Sở yêu cầu các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả; đây là nội dung đánh giá thi đua đối với từng đơn vị, cá nhân thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trong việc thực hiện tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả các qui trình áp dụng HTQLCL trong hoạt động của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2020.

Trên đây là Kế hoạch áp dụng, duy trì, cải tiến và mở rộng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương năm 2020, giao Trưởng/ phụ trách các phòng chuyên môn chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo tiến độ và hiệu quả. Trong quá trình triển khai thực hiện có vướng mắc, khó khăn cần báo cáo kịp thời về BCĐ (qua Văn phòng tổng hợp) để có phương án chỉ đạo giải quyết ./.

Tải toàn văn KH tại đây:  Tải về 310-kh.signed.pdf

Lượt người xem:  Views:   1
Chia sẻ:
Share:
Ảnh
Video