Thứ sáu, 28/12/2018, 15:23 (GMT+7)
(0274) 3822.463
Tin Tức
Thứ 3, Ngày 10/05/2022, 14:00
Công văn gửi các doanh nghiệp về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
10/05/2022
Kính gửi: Các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương Công văn số 821/SLĐTBXH-CSLĐ ngày 09/5/2022 của Sở Lao động - Thuuwong binh và Xã hội về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (gọi tắt là Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg); Công văn số 1008/LĐTBXH-VL ngày 04/4/2022 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc triển khai thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 1502/UBND-VX ngày 04/4/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 2070/UBND-VX ngày 05/5/2022 của UBND tỉnh về việc đôn đốc triển khai Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 817/SLĐTBXH-CSLĐ ngày 06/5/2022 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Nhằm cụ thể hóa các nội dung, chính sách hỗ trợ quy định tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị các doanh nghiệp, người sử dụng lao động khẩn trương triển khai, thực hiện thông báo đến tất cả người lao động các nội dung sau:

1. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà đến người lao động được quy định tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ và trình tự, thủ tục đề nghị hỗ trợ tại Công văn số 817/SLĐTBXH-CSLĐ ngày 06/5/2022 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Công văn số 817/SLĐTBXH-CSLĐ).

2. Trên cơ sở đề nghị của người lao động, người sử dụng lao động tổng hợp, lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà đảm bảo chính xác, minh bạch về đối tượng và điều kiện hưởng quy định tại Điều 4, Điều 8 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg và theo hướng dẫn tại Công văn số 817/SLĐTBXH-CSLĐ.

 

3. Bảo quản, lưu trữ đơn đề nghị hỗ trợ thuê nhà của người lao động tối thiểu 5 năm.

4. Thực hiện các trình tự, thủ tục theo quy định tại Điều 7, Điều 11 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg và theo hướng dẫn tại Công văn số 817/SLĐTBXH-CSLĐ làm cơ sở cho Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định, quyết định danh sách và kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

5. Thực hiện chi trả tiền hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo quy định tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg; thanh, quyết toán kinh phí theo quy định của pháp luật.

* Một số lưu ý trong việc thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg:

1. Đối với việc xác định vùng kinh tế trọng điểm: căn cứ Điểm b Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg thì tỉnh Bình Dương nằm trong 24 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thuộc 04 vùng kinh tế trọng điểm được quy hoạch, thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

2. Đối với việc hỗ trợ người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp, ngoài trình tự thủ tục đề nghị hỗ trợ tại Công văn số 817/SLĐTBXH-CSLĐ, cần lưu ý những nội dung sau:

- Tại Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực thông tin của người lao động quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 4 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg (kể cả danh sách người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà).

- Thời gian để tính hưởng hỗ trợ từ cho người lao động ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, như vậy đến thời điểm sau ngày 30/4/2022, người lao động và doanh nghiệp có thể đề nghị hỗ trợ gộp 2 hoặc 3 tháng (nếu đủ điều kiện theo quy định). Tuy nhiên, lưu ý doanh nghiệp phải lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo từng tháng và có thể đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận gộp 02 tháng hoặc 03 tháng; gửi hồ sơ theo quy định đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh.

- Lưu ý về thời gian tiếp nhận hồ sơ: chậm nhất đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2022.

- Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ của Ủy ban nhân dân cấp huyện, doanh nghiệp thực hiện chi trả cho người lao động; thanh, quyết toán kinh phí theo quy định của pháp luật.

3. Đối với việc hỗ trợ người lao động quay trở lại thị trường lao động, ngoài trình tự thủ tục đề nghị hỗ trợ tại Công văn số 817/SLĐTBXH-CSLĐ, cần lưu ý những nội dung sau:

- Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên được giao kết và thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, trừ hợp đồng lao động giao kết tiếp nối của hợp đồng lao động đã giao kết và thực hiện trước đó (được hiểu là trường hợp ký lại hợp đồng lao động).

- Tại Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg, người sử dụng lao động chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực thông tin của người lao động quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 8 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg (kể cả danh sách người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc/mới được tuyển dụng đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà).

- Trường hợp người sử dụng lao động là hộ kinh doanh thì ngoài thành phần hồ sơ theo quy định tại Công văn số 817/SLĐTBXH-CSLĐ, thì gửi kèm theo đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà của người lao động tại Mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg.

- Lưu ý về thời gian tiếp nhận hồ sơ: chậm nhất đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2022.

- Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ của Ủy ban nhân dân cấp huyện, người sử dụng lao động thực hiện chi trả cho người lao động; thanh, quyết toán kinh phí theo quy định của pháp luật.

Trên đây là nội dung hướng dẫn thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông tin đến các doanh nghiệp, người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh để biết và thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, xin phản ánh về: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương (thông qua Phòng Chính sách Lao động), số điện thoại: 0274.3825378/3.872067 để được trao đổi, hướng dẫn./.

Toàn văn Công văn: CV 821-CSLD.signed.pdf

Lượt người xem:  Views:   1442
Chia sẻ:
Share:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by