Thứ sáu, 28/12/2018, 15:23 (GMT+7)
(0274) 3822.463
Tin Tức
Thứ 6, Ngày 01/12/2023, 09:00
Quyết định số 39/2023/QĐ-UBND ngày 15/11/2023 Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương.
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
01/12/2023
Quyết định số 39/2023/QĐ-UBND ngày 15/11/2023 Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc bãi bỏ Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành quy chế thành lập, tổ chức, hoạt động và quản lý các cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội, trên địa bàn tỉnh Bình Dương.


Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 39//2023/QĐ-UBND ngày 15/11/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc bãi bỏ Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND  ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành quy chế thành lập, tổ chức, hoạt động và quản lý các cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Sự cần thiết ban hành văn bản.

Quyết định số 31 được xây dựng dựa trên cơ sở pháp lý của Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội và Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội (Nghị định số 136).

Tuy nhiên, ngày 12 tháng 9 năm 2017 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 103/2017/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 11 năm 2017, thay thế Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008; Ngày 15 tháng 3 năm 2021 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 20/2021/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 7 năm 2021 và thay thế Nghị định số 136.

Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai và thực hiện Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội (Nghị định số 103); Thông tư số 33/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn cơ cấu tổ chức, định mức nhân viên và quy trình tiêu chuẩn trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội; Thông tư số 02/2020/TT-BLĐTBXH ngày 14 tháng 02 năm 2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý đối tượng được cơ sở trợ giúp xã hội cung cấp dịch vụ công tác xã hội; theo đó, các Nghị định và Thông tư đã quy định cụ thể và chi tiết về việc thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội và hướng dẫn chi tiết thực hiện.

Do vậy, đã đủ cơ sở pháp lý, nội dung cụ thể chi tiết để thực hiện mà không cần ban hành quyết định thay thế khi bãi bỏ Quyết định số 31.

Căn cứ khoản 1 Điều 12 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật) quy định: "Văn bản quy phạm pháp luật chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ bằng văn bản quy phạm pháp luật của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó …".

Căn cứ khoản 4 Điều 146 Luật Ban hanh hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 44 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020) quy định các trường hợp xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn: "Trường hợp cần bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật trái pháp luật hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội".

Trên cơ sở đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 31 là cần thiết, đúng thẩm quyền theo quy định pháp luật.

Mục đích: Ban hành Quyết định số 39//2023/QĐ-UBND ngày 15/11/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương bãi bỏ Quyết định số 31 hiện không còn phù hợp với Nghị định số 103 và nhằm thống nhất việc áp dụng pháp luật theo đúng quy định trên toàn địa bàn tỉnh Bình Dương.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương trân trọng thông báo đính kèm theo Quyết định số 39//2023/QĐ-UBND ngày 15/11/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

* (Kèm Quyết định số 39//2023/QĐ-UBND ngày 15/11/2023).​

* Tải về 39-2023-QD.signed.pdf


Lượt người xem:  Views:   334
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video