Thứ sáu, 28/12/2018, 15:23 (GMT+7)
(0274) 3822.463
 
Thanh tra
 
Thực hiện Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 04/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Bình Dương, Sở Lao động – Thương ...
 
Thực hiện Quyết định số 87/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; Thực hiện Thông tư số 02/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/02/2017 của Bộ ...
 
Tải Văn bản tại đây: vanban.pdf
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Công văn Số: 1158/SLĐTBXH-VL.ATLĐ Về việc thống kê, báo cáo tình hình thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động.Thông báo - Báo cáoCông văn Số: 1158/SLĐTBXH-VL.ATLĐ Về việc thống kê, báo cáo tình hình thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động./Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 04/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Bình Dương,
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiến hành rà soát, thống kê và thực hiện báo cáo bằng văn bản gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương (Phòng Việc làm – An toàn lao động)
05/04/2019 10:00 SANoĐã ban hành

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 


Số: 1158/SLĐTBXH-VL.ATLĐ

V/v thống kê, báo cáo tình hình thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


Bình Dương, ngày 22 tháng 3 năm 2019

 

 

              Kính gửi: Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 

Thực hiện Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 04/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Bình Dương,

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiến hành rà soát, thống kê và thực hiện báo cáo bằng văn bản gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương (Phòng Việc làm – An toàn lao động) những nội dung như sau:

1. Việc tổ chức bộ máy phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp:

- Số lượng, trình độ chuyên môn của cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động (Nêu rõ cán bộ bán chuyên trách hoặc bán chuyên trách, trình độ chuyên môn đối với từng nhân viên cụ thể).

- Số lượng, trình độ nhân viên y tế tại doanh nghiệp.

- Số lượng an toàn, vệ sinh viên tại doanh nghiệp. Việc thực hiện chi trả phụ cấp đối với an toàn, vệ sinh viên (Nêu cụ thể mức phụ cấp).

2. Số lượng và tên gọi cụ thể các nội quy, quy trình làm việc bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động phù hợp với từng loại máy, thiết bị, nơi làm việc doanh nghiệp đã thực hiện xây dựng, ban hành.

3. Việc thực hiện công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp: Báo cáo số lượng các nhóm đối tượng được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp (Nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5, nhóm 6 theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

4. Tên gọi, số lượng các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động hiện đang sử dụng tại doanh nghiệp theo danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động được quy định tại Thông tư số 53/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016.

Báo cáo bằng văn bản yêu cầu quý doanh nghiệp gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương (Phòng Việc làm – An toàn lao động) trước ngày 29/4/2019 đồng thời gửi bản scan (hoặc bản mềm) qua địa chỉ email antoanlaodong.binhduong@gmail.com. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc doanh nghiệp vui lòng liên hệ Phòng Việc làm – An toàn lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương qua số điện thoại 0274.3878342 để được hướng dẫn.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;                                                              

- Lưu: VT, VL-ATLĐ, B.


Dowload CV 1158.doc


GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

 ​

Công văn Số: 964/BCĐ về việc hướng dẫn các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 tại các doanh nghiệp.Thông báo - Báo cáoCông văn Số: 964/BCĐ về việc hướng dẫn các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 tại các doanh nghiệp./Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện Quyết định số 87/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động;
Thực hiện Thông tư số 02/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/02/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (gọi tắt là Tháng hành động);
Thực hiện Kế hoạch số 5072/KH-BCĐTƯ ngày 30/11/2018 của Ban chỉ đạo Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động Trung ương về việc triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019,
05/04/2019 9:00 SANoĐã ban hành

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN CHỈ ĐẠO THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

 


Số: 964/BCĐ

V/v hướng dẫn các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 tại các doanh nghiệp.

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 


Bình Dương,  ngày 18 tháng 3 năm 2019

 

 

 

 


             Kính g​​​​ửi: Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

               

Thực hiện Quyết định số 87/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động;

Thực hiện Thông tư số 02/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/02/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (gọi tắt là Tháng hành động);

Thực hiện Kế hoạch số 5072/KH-BCĐTƯ ngày 30/11/2018 của Ban chỉ đạo Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động Trung ương về việc triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019,

Ban chỉ đạo Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 tại tỉnh Bình Dương với chủ đề phát động: Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ tại nơi làm việc.

Để các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh (sau đây gọi là doanh nghiệp) được hiệu quả, thiết thực, Ban chỉ đạo Tháng hành động yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện các nội dung sau:

- Tổ chức Lễ phát động và các hoạt động cụ thể để hưởng ứng Tháng hành động phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế tại doanh nghiệp.

- Lập kế hoạch và triển khai hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm có hại tại nơi làm việc nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức trách nhiệm về An toàn vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ-PCCN) của người lao động tại doanh nghiệp. Chú trọng các hoạt động thực tiễn phù hợp với điều kiện lao động của doanh nghiệp như:

+ Tổ chức huấn luyện về ATVSLĐ-PCCN cho người lao động, củng cố mạng lưới an toàn vệ sinh viên, bộ phận phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp.

+ Tăng cường việc tự kiểm tra về an toàn, vệ sinh của máy móc, thiết bị, nhà xưởng… và việc chấp hành các quy trình, biện pháp làm việc an toàn tại nơi làm việc, các quy định của pháp luật về ATVSLĐ-PCCN.

+ Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về công tác ATVSLĐ-PCCN bằng các tài liệu, hình ảnh, cuộc thi tìm hiểu về ATVSLĐ-PCCN nhằm nâng cao nhận thức tự bảo vệ sức khoẻ, tính mạng người lao động và bảo vệ tài sản của doanh nghiệp.

+ Đôn đốc các bộ phận, nơi sản xuất có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cháy nổ trong doanh nghiệp chấp hành nghiêm các quy định, biện pháp về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ do nhà nước, doanh nghiệp ban hành.

+ Tổng vệ sinh, sắp xếp khu vực làm việc.

- Treo các băng rôn có khẩu hiệu tuyên truyền trước cổng và trong khu vực sản xuất, làm việc của doanh nghiệp.

Cụ thể các hoạt động triển khai theo 3 giai đoạn:

1. Trước Tháng hành động: (Trong tháng 3/2019 đến ngày 29/4/2019)

- Triển khai tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc các bộ phận, nơi sản xuất trong doanh nghiệp thực hiện các nội dung nêu trên.

- Các doanh nghiệp, tùy theo quy mô và điều kiện thực tế, chọn treo từ 01 đến 07 băng rôn có khẩu hiệu tuyên truyền (chọn trong các khẩu hiệu đính kèm) phù hợp với khu vực làm việc. Thời gian treo băng rôn từ ngày 10/4/2019 đến ngày 31/5/2019.

2. Trong Tháng hành động: (Từ ngày 01/5/2019 đến ngày 31/5/2019)

- Tự tổ chức Lễ phát động hưởng ứng tại doanh nghiệp (quy mô, hình thức tùy theo khả năng, điều kiện thực tế tại doanh nghiệp).

- Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các hoạt động hưởng ứng tại các bộ phận, nơi sản xuất thuộc doanh nghiệp.

3. Sau tháng hành động: (Từ ngày 01/6/2019 đến 31/12/2019)

- Tổ chức thăm tặng quà cho các nạn nhân hoặc gia đình người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (nếu có).

- Tiếp tục duy trì triển khai thực hiện các chương trình và biện pháp cải thiện điều kiện lao động.

- Tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm và báo cáo về Thường trực Ban chỉ đạo để tổng hợp báo cáo.

Yêu cầu các doanh nghiệp chấp hành tốt nội dung công văn này, đồng thời tạo điều kiện cho các cơ quan Báo chí thu thập thông tin tuyên truyền về công tác ATVSLĐ-PCCN trong địa bàn tỉnh. Kết quả thực hiện yêu cầu doanh nghiệp báo cáo bằng văn bản (Theo Mẫu số 1 – Đính kèm) về Thường trực Ban chỉ đạo Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động tỉnh (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; địa chỉ: Tầng 6, khu A, tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) trước ngày 30/6/2019.

Ban chỉ đạo Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Bình Dương sẽ có kế hoạch kiểm tra việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trân trọng./.

 Nơi nhận:                                                        

- Như trên;                                          

- UBND tỉnh;

- Trưởng BCĐ;

- Lưu: VT, VL-ATLĐ, B.

 

 

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ BAN THƯỜNG TRỰC

 

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG –THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Phạm Văn Tuyên

 

 

KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

Cổng ra vào của doanh nghiệp, đơn vị:

 “Hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019”.

Trong doanh nghiệp tại những nơi sản xuất: Treo khẩu hiệu tuyên truyền phù hợp với khu vực làm việc (lựa chọn trong số 07 khẩu hiệu sau): 

1. Tuân thủ nội quy, quy trình, biện pháp làm việc an toàn để bảo vệ chính mình, đồng nghiệp và gia đình.

2. Cải thiện điều kiện làm việc vì an toàn, sức khỏe và tính mạng của người lao động.

3. Suy nghĩ và hành động vì mục tiêu không tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cháy nổ tại nơi làm việc.

4. Chung tay xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc.

5. Môi trường làm việc an toàn – Tốt cho bạn, cho doanh nghiệp.

6. Doanh nghiệp và người lao động tích cực chủ động thực hiện quyền và trách nhiệm của mình theo Luật An toàn, vệ sinh lao động.

7. Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ tại nơi làm việc.

 

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG

Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 tại doanh nghiệp

1. Các nội dung chính của Lễ phát động:(Chương trình kèm theo)

2. Thành phần tham dự:

- Đại diện lãnh đạo doanh nghiệp;

- Bộ phận an toàn lao động và đại diện cho các bộ phận của doanh nghiệp;

- Đại diện lãnh đạo cấp huyện/thị xã/thành phố, cơ quan quản lý nhà nước về lao động (nếu doanh nghiệp có thư mời tham dự) nơi tổ chức lễ phát động.

- Người lao động tại doanh nghiệp.

 

CHƯƠNG TRÌNH

LỄ PHÁT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2019

TẠI DOANH NGHIỆP: ……………………………………………..

Thời gian: Lúc **** giờ ngày *****/5/2019.

TT

NỘI DUNG

NGƯỜI THỰC HIỆN

1

Ổn định vị trí, tiếp đón đại biểu; văn nghệ chào mừng (nếu có)

Ban Tổ chức

2

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Người dẫn chương trình

3

Báo cáo tóm tắt việc thực hiện công tác ATVSLĐ - PCCN tại doanh nghiệp năm 2018

Đại diện người sử dụng lao động (Chủ tịch hội đồng an toàn vệ sinh lao động cơ sở) hoặc Bộ phận an toàn vệ sinh lao động

4

Phát động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019

Đại diện lãnh đạo doanh nghiệp

5

Phát biểu của đại biểu cấp trên (nếu có)

Đại diện cơ quan Quản lý nhà nước hoặc cơ quan Liên đoàn Lao động

6

Phát biểu kêu gọi hưởng ứng

Đại diện Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc đại diện người lao động

7

Khen thưởng tập thể, cá nhân chấp hành tốt quy định về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ tại doanh nghiệp trong năm 2018; kết hợp trình chiếu hình ảnh, video tuyên truyền về ATVSLĐ-PCCN.

Ban tổ chức

8

Tặng quà động viên cho người lao động bị tai nạn lao động tại doanh nghiệp (nếu có)

Đại diện người sử dụng lao động

9

Ký cam kết thi đua đảm bảo ATVSLĐ-PCCN, cải thiện điều kiện lao động (nếu có)

Đại diện các phòng, bộ phận

10

Phát biểu Bế mạc lễ phát động

Ban tổ chức

 

Thời gian tổ chức: Từ 1 giờ đến 1 giờ 30 phút

Địa điểm: Tại doanh nghiệp.

​ 

Mẫu số 1

Tên doanh nghiệp, cơ sở...........................................................................

Địa chỉ: .....................................................................................................................

Số điện thoại: ........................................... Số Fax:.........................................

 

                 Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT

THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

I. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG

1. Công tác chỉ đạo, ban hành kế hoạch triển khai, kiểm tra, đôn đốc thực hiện.

2. Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (nếu có).

3. Nội dung các hoạt động đã triển khai trong Tháng hành động.

4. Kinh phí tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động.

- Kinh phí của cơ sở sản xuất kinh doanh.

- Kinh phí từ các nguồn hợp pháp khác (nếu có).

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những kết quả đã đạt được; bài học kinh nghiệm.

2. Khó khăn, tồn tại.

3. Kiến nghị, đề xuất.

4. Bảng tổng hợp số liệu các hoạt động tổ chức Tháng hành động:

 STT

Các hoạt động

Đơn v

Số lượng

Ghi chú

1

Các lp tập huấn, huấn luyện từ đầu năm 2019 đến kỳ báo cáo hưởng ứng Tháng hành động

lớp

 

 

Tổng số người được huấn luyện, trong đó:

người

 

 

Huấn luyện cho người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động (nhóm 1)

người

 

 

Huấn luyện người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động (nhóm 2)

người

 

 

Huấn luyện cho người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động (nhóm 3)

người

 

 

Hun luyện cho nhóm 4 - người lao động

người

 

 

Huấn luyện cho người làm công tác y tế (nhóm 5)

người

 

 

Huấn luyện cho an toàn, vệ sinh viên (nhóm 6)

người

 

 

Huấn luyện cho người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động (nếu có)

Người

 

 

2

Tổ chức tọa đàm, phóng sự, tin, bài đưa tin trên truyền hình, báo chí

Tin, bài/ cuộc

 

 

3

Ấn phẩm thông tin (Sách, báo, tờ rơi, tranh áp phích)

quyển/ tờ

 

 

4

Phát động, triển khai các chiến dịch, phong trào thi đua v ATVSLĐ

phong trào/ chiến dịch

 

 

Số tập thể/ cá nhân tham gia

Tập thể/ cá nhân

 

 

5

Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

cuộc thi

 

 

Số lượng người tham gia

Người

 

 

6

Tổ chức thi an toàn vệ sinh viên giỏi

cuộc thi

 

 

Số lượng người tham gia

người

 

 

7

Tự kiểm tra về ATVSLĐ; rà soát phát hiện các nguy cơ ri ro, bổ sung các nội quy, quy trình làm việc an toàn.

 

 

 

Các nguy cơ, rủi ro được phát hiện

Nguy cơ

 

 

Các nội quy, quy trình làm việc an toàn được xây dựng, bổ sung

Nội quy/ quy trình

 

 

8

Quan trắc môi trường lao động

 

 

 

Số bộ phận sản xuất thực hiện quan trắc môi trường lao động

Cơ sở

 

 

Số cuộc thực hiện quan trắc môi trường lao động (đối với cơ sở sản xuất)

Scuộc

 

 

9

Tổ chức khám sức khỏe cho người lao động (Từ đầu năm 2019 đến kỳ báo cáo)

cuộc

 

 

Tổng số người được khám

người

 

 

10

Thăm gia đình nạn nhân, người bị nạn

Nạn nhân/gia đình

 

 

11

Tchức hội thảo/hội nghị

cuc

 

 

12

Khen thưởng về an toàn, vệ sinh lao động:

 

 

 

Tập thể

 

 

 

Cá nhân

 

 

 

13

Svụ tai nạn xảy ra Từ đầu năm 2019 đến kỳ báo cáo

Trong đó:

vụ

 

% tăng, giảm so với cùng kỳ năm trước

Tổng số người bị tai nạn

ni

 

Số người chết

người

 

Số người bị thương nặng

người

 

14

Kinh phí

 

 

 

Kinh phí của cơ sở sản xuất kinh doanh

đồng

 

 

Kinh phí từ các nguồn hợp pháp khác (nếu có)

đồng

 

 

15

Các nội dung khác (nếu có)

 

 

 

​ 

Công văn số 3874/SLĐTBXH-TTr về việc hướng dẫn áp dụng giải quyết chế độ tai nạn lao độngThông tin chuyên ngành01;#TinCông văn số 3874/SLĐTBXH-TTr về việc hướng dẫn áp dụng giải quyết chế độ tai nạn lao động/PublishingImages/files/Post/THANHTRA/20181115/0001.jpg
<p>C&ocirc;ng văn số 3874/SLĐTBXH-TTr về việc hướng dẫn &aacute;p dụng giải quyết chế độ tai nạn lao động</p>
15/11/2018 2:58 SAĐã ban hành

Kết luận nội dung tố cáo ông Bùi Thanh SơnThông báo - Báo cáo01;#TinKết luận nội dung tố cáo ông Bùi Thanh Sơn/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
<p>Tải Văn bản tại đ&acirc;y: <a href="/PublishingImages/files/Ket%20luan%20giai%20quyet%20to%20cao%20ong%20BuiThanhSon(2).pdf">vanban.pdf</a></p>
27/02/2018 3:28 SAĐã ban hành

Kết luận nội dung tố cáo ông Bùi Thanh Sơn, sinh năm 1951, địa chỉ: số 207, ấp Cây Cam, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

Tải Văn bản tại đây: vanban.pdf

Ảnh
Video