Thứ sáu, 28/12/2018, 15:23 (GMT+7)
(0274) 3822.463
Tin Tức
Thứ 2, Ngày 13/06/2022, 14:00
V/v đôn đốc việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của TTCP và tuân thủ các quy định của Pháp luật lao động, tăng cường công tác nắm tình hình, đảm bảo an ninh trật tự trong doanh nghiệp.
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
13/06/2022
V/v đôn đốc việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của TTCP và tuân thủ các quy định của Pháp luật lao động, tăng cường công tác nắm tình hình, đảm bảo an ninh trật tự trong doanh nghiệp.

Kính gửi: Các doanh nghiệp trong các thành phần kinh tế

                                                      trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 

Căn cứ Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (gọi tắt là Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg); Quyết định số 1385/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp giải quyết tranh chấp lao động tập thể, đình công không đúng quy định pháp luật lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Công văn số 2070/UBND-VX ngày 05/5/2022 của UBND tỉnh về việc đôn đốc triển khai Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 817/SLĐTBXH-CSLĐ ngày 06/5/2022 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát, các doanh nghiệp đã khôi phục và đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình quan hệ lao động trong các doanh nghiệp được duy trì ổn định. Đa số các doanh nghiệp đã thực hiện tốt các quy định của Pháp luật lao động, có các giải pháp quan tâm, hỗ trợ, cải thiện điều kiện làm việc cũng như thực hiện chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Tuy nhiên, trong thời gian qua cũng đã phát sinh một số vụ việc tranh chấp lao động tại các doanh nghiệp có nội dung liên quan đến các kiến nghị về tăng lương, tăng các chế độ chính sách khác của người lao động. Vì vậy, để đảm bảo thực hiện tốt các quy định của Bộ luật Lao động năm 2019, ổn định sản xuất kinh doanh gắn với việc thu hút lực lượng lao động gắn bó với doanh nghiệp cũng như thực hiện tốt chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị các doanh nghiệp trong các thành phần kinh tế tập trung triển khai thực hiện một số nội dung sau đây:

1. Về việc thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg:

Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho người lao động trong đơn vị về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và các trình tự, thủ tục đề nghị hỗ trợ tại Công văn số 817/SLĐTBXH-CSLĐ ngày 06/5/2022 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Công văn số 821/SLĐTBXH-CSLĐ ngày 09/5/2022 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các Văn bản hướng dẫn của địa phương.

Căn cứ trên cơ sở đề nghị của người lao động, doanh nghiệp chủ động huy động nguồn lực của đơn vị để kịp thời tổng hợp, rà soát và lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà, đảm bảo tính chính xác, minh bạch về đối tượng và điều kiện hưởng theo quy định. Sau đó, thực hiện việc lập và nộp hồ sơ theo các  trình tự, thủ tục đã được hướng dẫn tại Công văn số 817/SLĐTBXH-CSLĐ ngày 06/5/2022,  Công văn số 821/SLĐTBXH-CSLĐ ngày 09/5/2022 cũng như các Văn bản hướng dẫn của địa phương.

2. Về việc thực hiện các quy định của Pháp luật Lao động:

Thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 và các Văn bản pháp luật có liên quan, đặc biệt là các nội dung có liên quan thiết thực đến các chế độ, chính sách của người lao động như: giao kết hợp đồng lao động và tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động; tiền lương, việc tổ chức và trả lương làm thêm giờ; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; việc thực hiện các quy định về an toàn vệ sinh lao động; đối thoại tại nơi làm việc…Doanh nghiệp cần chủ động phối hợp với Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc đại diện người lao động, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động, có các chính sách quan tâm, hỗ trợ và chăm lo đời sống cho người lao động. Qua đó, giữ chân người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp yên tâm ổn định sản xuất đồng thời thu hút được lực lượng lao động mới đến làm việc tại doanh nghiệp. Duy trì các hình thức thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc theo quy định tại Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ và Công văn hướng dẫn số 2101/SLĐTBXH-CSLĐ ngày 04/5/2021 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo Chương V Nghị định số 145/2020/NĐ-CP.

Trường hợp doanh nghiệp có xảy ra tranh chấp lao động tập thể, đề nghị doanh nghiệp chủ động phối hợp với Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc đại diện người lao động, nắm tình hình và xem xét, giải quyết kịp thời các yêu cầu, kiến nghị của người lao động. Khi quyết định các chế độ chính sách mới có liên quan đến lợi ích của tập thể người lao động, doanh nghiệp cần thông tin, trao đổi với các ngành chức năng tại địa phương trước khi áp dụng. Sau khi có các quyết định cụ thể về việc giải quyết các kiến nghị của người lao động, doanh nghiệp phải chủ động thông báo bằng văn bản đến người lao động và niêm yết ở những nơi cần thiết trong doanh nghiệp về kết quả giải quyết các kiến nghị cho người lao động biết. Đồng thời, yêu cầu người lao động trở lại làm việc để ổn định tình hình sản xuất. Chủ động phối hợp với Tổ Công tác Liên ngành giải quyết tranh chấp lao động và Công an địa phương trong việc kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các đối tượng có hành vi kích động, lôi kéo, ép buộc người khác tham gia tranh chấp lao động không đúng quy định, ổn định tình hình an ninh trật tự trong doanh nghiệp và trên địa bàn.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương đề nghị các doanh nghiệp trong các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh quan tâm theo dõi, thực hiện tốt các nội dung nêu trên và kịp thời báo cáo các trường hợp phát sinh xảy ra./.

Toàn văn Công văn:  Tải về 1231-CSLD đôn dốc DN 08, ĐC.pdf

Lượt người xem:  Views:   1549
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video