Thứ sáu, 28/12/2018, 15:23 (GMT+7)
(0274) 3822.463
Tin Tức
Thứ 2, Ngày 06/05/2024, 16:00
Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo Bộ luật Lao động, Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ và Luật thực hiện Dân chủ ở cơ sở
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
06/05/2024

 Kính gửi:

  • Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương;
  • Phòng Lao động – TBXH các huyện, thị xã, thành phố;
  • Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

     Thực hiện Bộ luật Lao động năm 2019, Luật thực hiện Dân chủ ở cơ sở năm 2022, Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động; Kế hoạch số 1556/KH-UBND ngày 15/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo Chương V Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện và các doanh nghiệp thực hiện một số nội dung sau đây:

     1. Đôn đốc và nhắc nhở các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của Bộ luật Lao động năm 2019; Tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền, đôn đốc các doanh nghiệp trong việc thực hiện các quy định về đối thoại tại nơi làm việc theo Bộ luật Lao động năm 2019, Chương V Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ và Công văn hướng dẫn số 2101/SLĐTBXH-CSLĐ ngày 04/5/2021 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

     2. Lưu ý doanh nghiệp phải tổ chức đối thoại đối với các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 63 của Bộ luật Lao động năm 2019, như sau:

     - Định kỳ ít nhất 01 năm một lần;

     - Khi có yêu cầu của một hoặc các bên;

     - Khi có vụ việc quy định tại điểm a khoản 1 Điều 36 (Quy định về Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc), Điều 42 (Nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế), Điều 44 (Phương án sử dụng lao động), Điều 93 (Xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động), Điều 104 (Thưởng), Điều 118 (Nội quy lao động)khoản 1 Điều 128 (Tạm đình chỉ công việc) của Bộ luật Lao động năm 2019.

Ngoài ra, khuyến khích người sử dụng lao động và người lao động hoặc tổ chức đại diện người lao động tiến hành đối thoại ngoài những trường hợp được quy định tại Khoản 2 Điều 63 của Bộ luật Lao động năm 2019.

     3. Doanh nghiệp nhà nước thực hiện theo quy định tại Chương IV của Luật thực hiện Dân chủ ở cơ sở năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

     Ngoài ra, căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 82 của Luật thực hiện Dân chủ ở cơ sở, doanh nghiệp, tổ chức khác có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động thuộc khu vực ngoài Nhà nước, tùy theo đặc điểm, tính chất và tổ chức, hoạt động và điều kiện thực tế của tổ chức, được quyền lựa chọn áp dụng các quy định về thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp nhà nước quy định tại Mục 1 Chương IV của Luật thực hiện Dân chủ ở cơ sở tại doanh nghiệp, tổ chức mình; thông báo đến tổ chức Công đoàn tại doanh nghiệp, tổ chức và công khai nội dung áp dụng để người lao động được biết.

     Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Quý cơ quan, đơn vị và các doanh nghiệp quan tâm theo dõi, thực hiện tốt các nội dung nêu trên và tổng hợp báo cáo kịp thời các trường hợp phát sinh xảy ra./.​


Tải về CV 5874 VỀ THỰC HIỆN QCDC TẠI NƠI LÀM VIỆC.pdf


Lượt người xem:  Views:   160
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video